ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hesitate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hesitate, *hesitate*,

-hesitate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If there's anything you need don't hesitate to askถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกอย่าลังเลที่จะขอมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should you have any doubts, problems, do not hesitate to come to me.คุณควรจะมีข้อสงสัยใด ๆ ปัญหา อย่าลังเลที่จะมาให้ฉัน
Please do not hesitate to be strict with him in the future.อย่าได้ลังเลที่จะเข้มงวดต่อเขาในอนาคต.
In fact, I hesitate to mention my problem.จริงๆแล้ว ฉันไม่รู้จะรบกวนคุณดีรึเปล่า
Well, listen, if there's anything I can do, don't hesitate to call.นี่ ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ ก็โทรมาหาผมได้เลยนะ
We hesitate to ask her directly about her identity.เราไม่กล้าถามเธอตรงๆ
Oh, I see Don't hesitate to askเข้าใจแล้วครับ มีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยน่ะครับ
If there's anything that you need, please don't hesitate to ask.รู้ แต่รับรองเป็น 15 หน้า ที่เยี่ยมมากคาร์ล
Please don't hesitate to ring me if you need something.ถ้าคุณต้องการอะไร บอกฉันได้เสมอนะ
Don't hesitate to tell me if you feel uncomfortableอย่ารีรอที่จะบอกครู ถ้ารูสึกลำบากใจ
Please do not hesitate to make the decision.โปรดอย่าลังเลที่จะตัดสินใจ
Don't hesitate to call me if you need anything.ถ้าต้องการอะไร อย่าลังเลที่จะเรียกหาผม.
Don't ever hesitate like that again.อย่าทำท่าลังเล / แบบนั้นอีกเป็นอันขาด

-hesitate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)

-hesitate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P)
答えを渋る[こたえをしぶる, kotaewoshiburu] (exp,v5r) to be reluctant to answer; to hesitate to answer
言い淀む;言淀む[いいよどむ, iiyodomu] (v5m,vt) to hesitate to say
言い渋る;言渋る[いいしぶる, iishiburu] (v5r,vt) to hesitate to say
言うのをはばからない[いうのをはばからない, iunowohabakaranai] (exp) do not hesitate to say

-hesitate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
อึกอัก[v.] (euk-ak) EN: hesitate ; stammer FR:
จดจ้อง[v.] (jotjøng) EN: hesitate ; be irresolute FR:
จด ๆ จ้อง ๆ = จดๆ จ้องๆ[v.] (jot-jot-jøn) EN: hesitate ; be irresolute FR:
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
กีดเกะกะ[v. exp.] (kīt keka) EN: hesitate FR:
กระอักกระอ่วน[v.] (kra-akkra-ū) EN: hesitate FR:
กระมิดกระเมี้ยน[v.] (kramitkramī) EN: be shy ; hesitate out of shyness FR:
ล่าช้า[v. exp.] (lā chā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry FR: être retardé ; être reculé
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
อ้อยอิ่ง[v.] (øi-ing) EN: dawdle ; take one's time ; linger ; hang around ; loiter (at) ; hesitate FR: prendre le temps
รั้งรอ[v. exp.] (rang rø) EN: hesitate ; wait ; delay ; hold back ; prolong FR: atermoyer ; hésiter ; tarder
รี ๆ ขวาง ๆ = รีๆ ขวางๆ[v.] (rī-rī khwān) EN: hesitate FR:
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; wait ; hesitate ; tarry FR: hésiter ; attendre
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søn) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw FR: être indécis
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir
อย่าเกรงใจ[v. exp.] (yā krēngjai) EN: Make yourself at home ; Don't be afraid (to) ; Don't hesitate (to) ; Don't stand on ceremony FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hesitate-
Back to top