ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-helper-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น helper, *helper*,

-helper- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know,a little manburger helper may have crossed your mind already.นายอาจนึกอยากกินเบอร์เกอร์มนุษย์ ขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้
Does the King's little helper bring a message? Or have you just come to gloat?พระราชา\ผู้ช่วยคอยแจ้งข่าว\หรือเป็นอย่างที่เจ้าอยากเป็น
I want to be Electrician's Helper and work in the Generator, butJoss won't swap.ฉันอยากเป็นผู้ช่วยช่างไฟและ ทำงานในเครื่องส่งไฟฟ้า แต่ จอซไม่ยอมเปลี่ยน
For over a year. he was a registered helper in a mentoring program.เขาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครโครงการบำบัด
She'll be your helper while you're here.เธอจะช่วยเหลือคุณต้องเวลาที่คุณอยู่ที่นี้
Yes, I'd rather be cared for by a flatulent helper monkey.ใช่สิ ผมควรได้รับการดูแลจากลิงลมขี้โอ่
Pets are banned under the roommate agreement, with the exception of service animals, such as seeing eye dogs and, one day, cybernetically- enhanced helper monkeys.สัตว์เลี้ยง ไม่ได้รับอนุญาญ ภายใต้ข้อตกลงร่วมห้อง ของเรา ยกเว้นสัตว์ที่ให้บริการ เช่น สุนัขช่วยคนตาบอด และสักวัน ลิงผู้ช่วยที่ควบคุมด้วยกลไก
You're most welcome. But it turns out, the Queen's helper is the one b.ยินดีจ๊ะ กลับกลายเป็นว่า
I mean, if "A's" helper calls back, we can...ฉันหมายถึงถ้าผู้ช่วยของ "A" โทรมา พวกเราก็สามารถ
That would say what "a" or its helper was here for?แค่บอกว่า เอ หรือ ผู้ช่วยอยู่ที่นี่
I-I mean I find it hard to believe they'd actually tell someone they've been assigned a glorified helper monkey.อยากจะเชื่อว่า เขาจะบอกคนอื่น ตัวเองมี ลิงผู้ช่วยน่ายกย่อง
How is my favorite little helper today?ผู้ช่วยคนโปรดของผมเป็นยังไงมั่งวันนี้

-helper- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
ブラウザヘルパーオブジェクト[, burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object
ヘルパーT細胞[ヘルパーティーさいぼう, herupa-tei-saibou] (n) helper T cell; helper cell
ヘルパーアプリケーション[, herupa-apurike-shon] (n) {comp} helper application
ヘルパー細胞[ヘルパーさいぼう, herupa-saibou] (n) (obsc) (See ヘルパーT細胞) helper cell; helper T cell
ヘルパプログラム[, herupapuroguramu] (n) {comp} helper program

-helper- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
นาถ[n.] (nāt) EN: supporter ; helper ; protector FR: défenseur [m] ; protecteur [m] ; soutien [m]
ผู้ช่วย[n. exp.] (phū chūay) EN: assistant ; aid ; helper FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้รับใช้[n. exp.] (phū rapchai) EN: servant ; domestic helper FR: serviteur [m] ; domestique [m]
ผู้ยุยง[n. exp.] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter FR:
อุปการี[n.] (uppakārī = ) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor FR: bienfaiteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -helper-
Back to top