ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*helper*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น helper, -helper-

*helper* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
helper (n.) ผู้ที่ช่วยเหลือ See also: คนที่ช่วยเหลือ Syn. assistant, assister
English-Thai: HOPE Dictionary
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
English-Thai: Nontri Dictionary
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Santa's Helpers doing "Jingle Bell Rock".ผู้ช่วยสาวๆของซานต้าใน "จิงเกิ้ลเบล ร็อค"
You know,a little manburger helper may have crossed your mind already.นายอาจนึกอยากกินเบอร์เกอร์มนุษย์ ขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้
I got some helpers for you.น้ำใจจากฉันที่นายช่วยเหลืองาน
Does the King's little helper bring a message? Or have you just come to gloat?พระราชา\ผู้ช่วยคอยแจ้งข่าว\หรือเป็นอย่างที่เจ้าอยากเป็น
I want to be Electrician's Helper and work in the Generator, butJoss won't swap.ฉันอยากเป็นผู้ช่วยช่างไฟและ ทำงานในเครื่องส่งไฟฟ้า แต่ จอซไม่ยอมเปลี่ยน
For over a year. he was a registered helper in a mentoring program.เขาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครโครงการบำบัด
It just means that Wakefield has a helper, and we didn't know that.ก็แค่หมายความว่า เวคฟิลมีผู้ช่วย และเราก้ไม่รู้มาก่อน
You've been quite the little helper, Annie.เธอช่วยทางเราได้เยอะนะแอนนี่
She'll be your helper while you're here.เธอจะช่วยเหลือคุณต้องเวลาที่คุณอยู่ที่นี้
Yes, I'd rather be cared for by a flatulent helper monkey.ใช่สิ ผมควรได้รับการดูแลจากลิงลมขี้โอ่
Pets are banned under the roommate agreement, with the exception of service animals, such as seeing eye dogs and, one day, cybernetically- enhanced helper monkeys.สัตว์เลี้ยง ไม่ได้รับอนุญาญ ภายใต้ข้อตกลงร่วมห้อง ของเรา ยกเว้นสัตว์ที่ให้บริการ เช่น สุนัขช่วยคนตาบอด และสักวัน ลิงผู้ช่วยที่ควบคุมด้วยกลไก
You're most welcome. But it turns out, the Queen's helper is the one b.ยินดีจ๊ะ กลับกลายเป็นว่า

*helper* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮手[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ, 帮手 / 幫手] helper; assistant
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, 助手] assistant; helper
帮工[bāng gōng, ㄅㄤ ㄍㄨㄥ, 帮工 / 幫工] help with farm work; helper

*helper* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
ブラウザヘルパーオブジェクト[, burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object
ヘルパー[, herupa-] (n) helper; (P)
ヘルパーT細胞[ヘルパーティーさいぼう, herupa-tei-saibou] (n) helper T cell; helper cell
ヘルパーアプリケーション[, herupa-apurike-shon] (n) {comp} helper application
ヘルパー細胞[ヘルパーさいぼう, herupa-saibou] (n) (obsc) (See ヘルパーT細胞) helper cell; helper T cell
ヘルパプログラム[, herupapuroguramu] (n) {comp} helper program
ホームヘルパー[, ho-muherupa-] (n) home helper; (P)
介添え[かいぞえ, kaizoe] (n,vs) helper; assistant; second
助け手[たすけて, tasukete] (n) helper; helpmeet
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P)
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P)
家事手伝い[かじてつだい, kajitetsudai] (n) domestic help; domestic helper; domestic servant; maid

*helper* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
นาถ[n.] (nāt) EN: supporter ; helper ; protector FR: défenseur [m] ; protecteur [m] ; soutien [m]
ผู้ช่วย[n. exp.] (phū chūay) EN: assistant ; aid ; helper FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้รับใช้[n. exp.] (phū rapchai) EN: servant ; domestic helper FR: serviteur [m] ; domestique [m]
ผู้ยุยง[n. exp.] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter FR:
อุปการี[n.] (uppakārī = ) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor FR: bienfaiteur [m]

*helper* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perle {f}; Muschelperle
Knecht Ruprecht {m}; Krampus [Ös.]helper to St.Nicholas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *helper*
Back to top