ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-headlong-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น headlong, *headlong*,

-headlong- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวซุกหัวซุน (adv.) in a headlong rush See also: in a hurry Syn. หัวซุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One time when our little boy bled a little from running headlong into a roadside tree, his daddy pulled the tree straight from its roots.ครั้งหนึ่งที่ลูกเราบาดเจ็บ วิ่งไปชนต้นไม้ข้างทาง พ่อของเค้านะ ถึงไปกับไปถอนมันเลยล่ะ
And I always felt like I was robbed of that headlong voyage through the uterine canal.รู้สึกเหมือนโดนแย่ง ประสบการณ์ในท้องแม่
Headlong to his death ♪Headlong to his death

-headlong- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique
真っ逆様[まっさかさま, massakasama] (adj-na,n) (uk) head over heels; headlong
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong

-headlong- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
ผลีผลาม[v.] (phlīphlām) EN: be hasty ; rush ; go headlong FR:
พรวด ๆ = พรวดๆ[X] (phrūat-phrū) EN: at full tilt ; headlong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -headlong-
Back to top