ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-harsh-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น harsh, *harsh*,

-harsh- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฝื่อน (adj.) bitter and harsh to the taste See also: unpalatable, ill-favoured Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด
เฝื่อน (adj.) bitter and harsh to the taste See also: acrid Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด
เฝื่อนฝาด (adj.) bitter and harsh to the taste See also: unpalatable, ill-favoured Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน
เฝื่อนฝาด (adj.) bitter and harsh to the taste See also: acrid Syn. ฝาด, ขื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
It sounds harsh but it's a goddamn jungle out there.เอ่อใช่ คนนั้นน่ะที่ชื่อ โจยังด๊อก
There's a harsh truth to face.มีความจริงที่รุนแรงจะเผชิญกับความเป็น
Geez, you're one harsh lady...!แหม โหดใช่เล่นเลยน้า
The only thing that could save you from this harsh world is my love.ความรักจากฉันจะเป้นสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอปลอดภัยจากสิ่งที่โหดร้ายจากโลกภายนอกนั่น
""Whipped by the harsh season, they were in despair."""ดินฟ้าอากาศที่ไม่ปราณี ทำให้พวกเขาสิ้นหวัง"
You are the one people rely on in this harsh time. I'm nobody.ท่านคือคนที่ประชาชนจะพื่งพาได้ ในเวลาทุกข์ยากเช่นนี้
During some harsh winter,ช่วงฤดูหนาวที่โหดร้าย
The press continue to be harsh with us.ความกดดันของเราดูจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ
See, it was a woman as changing and harsh and untamable as the sea.เข้าใจมั๊ย .. ผู้หญิงน่ะใช่ ทั้งใจโลเล ..
Maybe we were too harsh on him.บางทีพวกเราอาจจะว่าเค้าแรงเกินไป
Perhaps I have been a bit harsh on our new garbage boy.บางทีฉันอาจเข้มงวด กับเด็กเก็บขยะของเรามากไปหน่อย

-harsh- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions)
奇峭[きしょう, kishou] (adj-na,n) (1) (arch) steep; precipitous; (2) (arch) harsh (personality)
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words
風当たりが強い;風当りが強い[かぜあたりがつよい, kazeatarigatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See 風当たりの強い) windswept; (2) receive harsh treatment

-harsh- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกาจฉกรรจ์[adj.] (chakātchaka) EN: stern ; harsh ; dour ; formidable FR:
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เฮี้ยบ[adj.] (hīep) EN: strict ; exacting ; harsh FR:
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งกระด้าง[adj.] (khaeng krad) EN: harsh ; hard ; uncivil ; graceless FR:
แข็งกร้าว[adj.] (khaengkrāo) EN: unyielding ; harsh ; tough ; very firm FR:
คำพูดรุนแรง[n. exp.] (kham phūt r) EN: harsh words FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคี่ยวกรำ[v. exp.] (khīo kram) EN: undergo harsh training ; make someone undergo severe training FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
กร้าว[adj.] (krāo) EN: tough ; harsh ; hard FR:
พูดไม่เข้าหูคน[v. exp.] (phūt mai kh) EN: be irritating ; be offensive ; be harsh FR:
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
เสียงกร้าว[n. exp.] (sīeng krāo) EN: harsh voice FR:
อย่างรุนแรง[adj.] (yāng runraē) EN: strong ; severe ; aggressive ; harsh FR:
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -harsh-
Back to top