ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hangout-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hangout, *hangout*,

-hangout- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lobby bar downstairs is a known hangout for working girls.ลอบบี้บาร์ที่ชั้นล่าง เป็นแหล่งแฮงค์เอาท์ ของสาวๆพวกนี้

-hangout- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き溜まり(P);吹き溜り[ふきだまり, fukidamari] (n) (1) drift of snow or leaves; (2) hangout for drifters; (P)

-hangout- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดงผู้ร้าย[n. exp.] (dong phūrāi) EN: gangsters' hangout FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hangout-
Back to top