ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-guest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guest, *guest*,

-guest- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, Jim, since you are my guest and I am your host what is your pleasure?จิม ในเมื่อนายเป็นแขกของฉัน ฉันเป็นเจ้าบ้าน นายอยากทำอะไรสนุกๆ บ้าง
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้
I lived in one of the guest rooms...ฉันพักอยู่ที่ห้องสำหรับแขก...
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน
Soon you will be my guest down the hall...สักประเดี๋ยว แกจะได้เป็นแขกรับเชิญNในห้องโถงข้างล่างนี่
We must continue with our spell now that our little guest of honour has arrived.พวกเราต้องใช้คถาเดี๋ยวนี้แล้ว กับแขกน้อยๆที่อยู่ตรงนั้น
Sort of a guest host situation.เป็นแค่สถานการณ์การฝังตัวเท่านั้น
But then how can I say that you are Don Octavio... and I am a guest at your villa, correct?ไม่งั้นผมจะบอกได้อย่างไร ว่าคุณคือ ดอน อ็อคตาวิโอ และผมเป็นแขกในคฤหาสน์ของคุณ ถูกต้องไหม
Hey, I gotta get going. I'm the guest of honor.พ่อต้องไปแล้ว เป็นแขกรับเชิญเชียวนะ
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.คืนนี้แขกของฉันเป็นนักเขียน และนักบวชพาลเมอร์ธูป
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่

-guest- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
客房[kè fáng, ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ, 客房] guest room
招待所[zhāo dài suǒ, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ, 招待所] guest house; small hotel
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
官客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, 官客] male guest at party
座席[zuò xí, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˊ, 座席] seat (at banquet); by ext. guest of honor
客栈[kè zhàn, ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ, 客栈 / 客棧] tavern; guest house; inn; hotel
网络客[wǎng luò kè, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 网络客 / 網絡客] web user; guest user

-guest- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master
ゲストID[ゲストアイディー, gesutoaidei-] (n) {comp} guest ID
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System
ゲストルーム[, gesutoru-mu] (n) guest room
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
客室[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) drawing room; guest room; (P)
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P)
客間[きゃくま, kyakuma] (n) parlor; parlour; guest room; (P)
宿泊人[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest
宿泊者[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger
幣物[へいもつ, heimotsu] (n) Shinto offerings; present to a guest
広間[ひろま, hiroma] (n) hall; saloon; spacious room; guest room
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest
浴客[よっきゃく;よっかく, yokkyaku ; yokkaku] (n) bather; (hot springs resort) guest
珍客[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest
相客[あいきゃく, aikyaku] (n) fellow guest or lodger or passenger, etc.
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P)
遣らずの雨[やらずのあめ, yarazunoame] (exp) rain that starts to fall as though trying to prevent a guest from leaving
風来[ふうらい, fuurai] (n,adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name)
饗設け;饗設[あるじもうけ, arujimouke] (n) (arch) entertaining someone as one's guest
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゲスト[げすと, gesuto] guest
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer

-guest- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคันตุกะ[n.] (ākhantuka) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
อาคันตุก-[pref.] (ākhantuka-) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
ดารารับเชิญ[n. exp.] (dārā rapcho) EN: guest star FR:
แขก[n.] (khaēk) EN: guest ; visitor ; caller FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
แขกเมือง[n.] (khaēkmeūang) EN: official visitor ; official guest FR:
แขกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (khaēk phū m) EN: guest of honour ; guest of honor (Am.) FR: invité d'honneur [m]
แขกรับเชิญ[n. exp.] (khaēk rapch) EN: guest FR: invité [m]
แขกเหรื่อ[n. exp.] (khaēk reūa) EN: guest FR:
ปาหุณ[n.] (pāhun) EN: guest FR:
ปาหุณ-[pref.] (pāhuna) EN: guest FR:
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator ; guest FR: maître de cérémonie [m] ; hôte [m]
ผู้เข้าพัก[n. exp.] (phū khao ph) EN: guest FR: hôte [m]
ผู้มาเยือน[n. exp.] (phū mā yeūo) EN: visitor ; guest ; caller FR: visiteur [m]
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:
รับแขก[v.] (rapkhaēk) EN: receive visitors ; receive a guest ; entertain guests ; look after a guest FR: recevoir des visiteurs : recevoir des invités ; recevoir des hôtes
วิทยากรรับเชิญ[n. exp.] (witthayākøn) EN: guest speaker FR:

-guest- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hotelgast {m}hotel guest
Stargast {m}star guest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -guest-
Back to top