ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-guava-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guava, *guava*,

-guava- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got fresh O.J., coconut water, some mango guava something.เรามีน้ำส้มสด น้ำมะพร้าว เช่น มะม่วง ฝรั่ง บางอย่าง
Isabelle took us to this place called Gray's Papaya and we had guava juice and hot dogs.อิซาเบลก็พาเรามาที่ร้าน Gray's Papaya

-guava- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番石榴[fān shí liu, ㄈㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙, 番石榴] guava (fruit)

-guava- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グアバ[, guaba] (n) guava

-guava- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝรั่ง[n.] (farang) EN: guava FR: goyave [f]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
น้ำฝรั่ง[n. exp.] (nām farang) EN: guava juice FR: jus de goyave [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -guava-
Back to top