ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*guava*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guava, -guava-

*guava* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guava (n.) ฝรั่ง
guava (n.) ต้นฝรั่ง See also: ผลฝรั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
guava(กวา'ฝะ) n. ต้นฝรั่ง,ผลฝรั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
guava(n) ลูกฝรั่ง,ต้นฝรั่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guavaฝรั่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นฝรั่ง (n.) guava Syn. ลูกฝรั่ง, ผลฝรั่ง
ผลฝรั่ง (n.) guava Syn. ต้นฝรั่ง, ลูกฝรั่ง
ฝรั่ง (n.) guava Syn. ต้นฝรั่ง, ลูกฝรั่ง, ผลฝรั่ง
ลูกฝรั่ง (n.) guava Syn. ต้นฝรั่ง, ผลฝรั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got fresh O.J., coconut water, some mango guava something.เรามีน้ำส้มสด น้ำมะพร้าว เช่น มะม่วง ฝรั่ง บางอย่าง
Isabelle took us to this place called Gray's Papaya and we had guava juice and hot dogs.อิซาเบลก็พาเรามาที่ร้าน Gray's Papaya
My uncle used to take me up there looking for wild guava.ลุงของฉันใช้เวลา ขึ้นไปมองหาป่าฝรั่ง
What's your feeling about guava?คุณคิดยังไง เกี่ยวกับผลฝรั่งน่ะ

*guava* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番石榴[fān shí liu, ㄈㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙, 番石榴] guava (fruit)

*guava* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グアバ[, guaba] (n) guava

*guava* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝรั่ง[n.] (farang) EN: guava FR: goyave [f]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
น้ำฝรั่ง[n. exp.] (nām farang) EN: guava juice FR: jus de goyave [m]

*guava* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guave {f} [bot.]guava

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *guava*
Back to top