ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-greenish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greenish, *greenish*,

-greenish- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海

-greenish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown
モスグレー[, mosugure-] (n) greenish gray (wasei
帯緑[たいりょく, tairyoku] (adj-no) greenish
灰緑色[かいりょくしょく, kairyokushoku] (n) greenish gray; greenish grey
緑黄色[りょくおうしょく, ryokuoushoku] (n) greenish yellow
鴬;鶯[うぐいす;ウグイス, uguisu ; uguisu] (n) (1) (uk) Japanese bush warbler; Japanese nightingale (Cettia diphone); (2) (abbr) (See 鶯茶) greenish brown; (n-pref) (3) having a beautiful voice
鴬色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) greenish brown

-greenish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ[n. exp.] (nok krajit ) EN: Greenish Warbler FR: Pouillot verdâtre [m] ; Pouillot terne [m]
สีเหลืองแกมเขียว[adj.] (sī leūang k) EN: greenish yellow FR:
สีโศก[adj.] (sī sōk) EN: chartreuse ; greenish yellow ; yellow green FR: vert-jaune

-greenish- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Middendorfflaubsänger {m} [ornith.]Two-barred Greenish Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -greenish-
Back to top