ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-glut-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glut, *glut*,

-glut- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We find dissipation wild enough to glut the imaginings of a Hottentot braggadocio.ยิ่งกว่าพวกที่อยู่ในฮอทเตนทอตซะอีก เอาแต่โอ้อวดคนอื่น

-glut- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut

-glut- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -glut-
Back to top