ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-freighter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น freighter, *freighter*,

-freighter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, you're sure this space freighter will return to its port of origin...เอาล่ะ นายแน่ใจนะว่าเครื่องขนส่งยานนี่ จะกลับไปที่ท่าของมัน...
Well, we were up all night explaining to our bosses why we raided a cargo freighter filled with nothing but air and a surveillance camera.เมื่อคืนต้องตอบคำถามเจ้านาย ที่บุกทั้งทีทำไมเจอแต่กล้องสอดแนม
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว
It also means warning the people on the freighter that we're suspicious of them.มันหมายถึงเตือนพวกบนเรือด้วย พวกที่เราสงสัยกันอยู่
The survivors Of oceanic flight 815 Believed they'd finally Found rescue when a freighter Transporting A team of scientists Arrived near the island. Real Date:ผู้รอดชิวิตจากเที่ยวบินโอเชียนิค 815 เชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือ
Another team From the freighter arrived... with orders to capture ben.อีกทีมหนึ่งจากเรือมาถึง พร้อมกับคำลั่งให้จับตัวเบ็น
Jack, kate, sawyer And their friends Left for the freighter By chopper,แจ็ค เคท ซอว์เยอร์ และเพื่อนๆ ออกไปที่เรือโดยเฮลิค็อปเตอร์
But with the freighter Still offshore, Ben went deep below The orchid station To move the islandแต่แรือยังคงจอดอยู่นอกฝั่ง เบ็นลงไปที่ชั้นใต้ดินของสถานีกล้วยไม้
With the freighter destroyed, The chopper had no choice But to return to the island.เพราะเรือถูกทำลาย เฮลิค็อปเตอร์จึงไม่มีทางเลือก ต้องกลับมายังเกาะ
The oceanic survivors And the scientists From the freighter Began flashing through time.ผู้รอดชีวิตและนักวิทยาศาสตร์จากเรือขนส่งเริ่มแว๊บผ่านกาลเวลา
Jin survived The freighter explosion And had been flashing Through time as well.จินรอดมาจากการระเบิดเรือและแว๊บผ่านเวลาเช่นเดียวกัน
The Black Freighter is already there.The Black Freighter is already there.

-freighter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貨物船[かもつせん, kamotsusen] (n) freighter

-freighter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthu) EN: cargo ship ; cargo ; freighter ; cargo vessel FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter FR: cargo [m]

-freighter- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -freighter-
Back to top