ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*freighter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น freighter, -freighter-

*freighter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freighter (n.) เรือขนส่งสินค้า See also: เครื่องบินขนส่งสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
freighter(เฟรท'เทอะ) n. เรือบรรทุกสินค้า,ผู้ส่งสินค้า,ผู้รับส่งสินค้า,ผู้เช่าเรือสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
English-Thai: Nontri Dictionary
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า,คนส่งของ,ผู้ส่งสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, you're sure this space freighter will return to its port of origin...เอาล่ะ นายแน่ใจนะว่าเครื่องขนส่งยานนี่ จะกลับไปที่ท่าของมัน...
Well, we were up all night explaining to our bosses why we raided a cargo freighter filled with nothing but air and a surveillance camera.เมื่อคืนต้องตอบคำถามเจ้านาย ที่บุกทั้งทีทำไมเจอแต่กล้องสอดแนม
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว
It also means warning the people on the freighter that we're suspicious of them.มันหมายถึงเตือนพวกบนเรือด้วย พวกที่เราสงสัยกันอยู่
Bruce lee from the freighter- The guy you got locked up.บรูซลีจากเรือนั่น ที่คุณขังเอาไว้น่ะ
The survivors Of oceanic flight 815 Believed they'd finally Found rescue when a freighter Transporting A team of scientists Arrived near the island. Real Date:ผู้รอดชิวิตจากเที่ยวบินโอเชียนิค 815 เชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือ
Another team From the freighter arrived... with orders to capture ben.อีกทีมหนึ่งจากเรือมาถึง พร้อมกับคำลั่งให้จับตัวเบ็น
Jack, kate, sawyer And their friends Left for the freighter By chopper,แจ็ค เคท ซอว์เยอร์ และเพื่อนๆ ออกไปที่เรือโดยเฮลิค็อปเตอร์
But with the freighter Still offshore, Ben went deep below The orchid station To move the islandแต่แรือยังคงจอดอยู่นอกฝั่ง เบ็นลงไปที่ชั้นใต้ดินของสถานีกล้วยไม้
The chopper Reached the freighter, Only to find that it was Rigged with explosives.เฮลิค็อปเตอร์ไปถึงเรือ เพียงเพื่อพบว่าเรือถูกวางระเบิด
With the freighter destroyed, The chopper had no choice But to return to the island.เพราะเรือถูกทำลาย เฮลิค็อปเตอร์จึงไม่มีทางเลือก ต้องกลับมายังเกาะ
The oceanic survivors And the scientists From the freighter Began flashing through time.ผู้รอดชีวิตและนักวิทยาศาสตร์จากเรือขนส่งเริ่มแว๊บผ่านกาลเวลา

*freighter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, 货轮 / 貨輪] freighter; cargo ship
货船[huò chuán, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄨㄢˊ, 货船 / 貨船] cargo ship; freighter

*freighter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷船[にぶね, nibune] (n) freighter; lighter
貨物船[かもつせん, kamotsusen] (n) freighter
運搬船[うんぱんせん, unpansen] (n) freighter; cargo ship; carrier
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel

*freighter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthu) EN: cargo ship ; cargo ; freighter ; cargo vessel FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter FR: cargo [m]

*freighter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *freighter*
Back to top