ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-forsake-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forsake, *forsake*,

-forsake- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want me to forsake my family?ลุงอยากให้ผมละทิ้งครอบครัวของผมหรือ?
Give me your sword, or do you forsake even that honor?ส่งดาบมาให้ข้าหรือว่าเจ้าจะให้ข้าเอาเอง
How could the heavens ever forsake my dear nephew?สวรรค์จะละทิ้งหลานที่ข้ารักไปได้อย่างไร?
Don't forsake mankind.อย่าทอดทิ้งพวกมนุษย์
But the day will never come that we forsake this planet and its people.แต่จะไม่มีวันที่เรา ทอดทิ้งดาวดวงนี้ และคนบนดาวนี้เช่นกัน
We're not asking you to forsake your old ways, but you did say you wanted to see how we lived here in Boston, and this is it.เราไม่ได้ขอให้ท่านละทิ้งหนทางดั้งเดิม แต่พวกท่านต้องการเห็นหนทางของเรา วิถีของเราในบอสตัน
Tomorrow, you're going to take the black, forsake all claim to your inheritance and start North.วันพรุ่ง จงไปเข้าร่วม ไนท์วอทช์เสีย ทิ้งสิทธิของเจ้า ต่อดินแดนข้าและไปทางเนหือ
Why would you forsake the Gods of your father and your house?เหตุใดเจ้าจึงอยากละทิ้งทวพเทพ ที่พ่อเจ้าและตระกูลเจ้านับถือ
But I only punish liars and those who forsake me.แต่ข้าลงทัณฑ์เพียงผู้มุสา และพวกที่ละทิ้งข้า
A vampire whose only wish is to forsake all vampires.แวมไพร์ที่หวังเพียงละทิ้งเผ่าพันธุ์แวมไพร์
I would never forsake you, young Warlock.ข้าไม่เคยละทิ้งท่าน, พ่อมดหนุ่ม
I won't forsake the people of this land while we take refuge here.ข้าะไม่ละทิ้งประชาชนของแผ่นดินนี้ ในขณะที่เรามาลี้ภัยที่นี่

-forsake- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake
見変える[みかえる, mikaeru] (v1,vt) to forsake one thing for another

-forsake- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake FR:
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -forsake-
Back to top