ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fornication-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fornication, *fornication*,

-fornication- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม

-fornication- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫辱[yín rǔ, ˊ ㄖㄨˇ, 淫辱] fornication and insults; to rape and insult

-fornication- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na,n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication

-fornication- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การล่วงประเวณี[n. exp.] (kān lūang p) EN: fornication FR: adultère [m] ; fornication [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fornication-
Back to top