ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fornication*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fornication, -fornication-

*fornication* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fornication (n.) การเป็นชู้ Syn. adultery
English-Thai: HOPE Dictionary
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fornication(n) การผิดผี,การเป็นชู้,การผิดประเวณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fornicationการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Secondly, for a remedy against sin, and to avoid fornication... that such persons as have not the gift of continence... might marry and keep themselves undefiled members of Christ's body.ข้อสอง หลีกเลี่ยงการทำบาป และไม่ทำผิดประเวณี ไม่ให้เป็นบุคคลมักมาก คบชู้สู่สาว จะแต่งงานและรักษาขนบธรรมเนียม ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม
"Fornication, uncleanness, inordinate affection,"การล่วงประเวณี ความโสโครก ราคะตัณหา
Fornication, treason, incest, the murder of King Robert.ลักลอบเป็นชู้ ก่อกบฎ สมสู่กับญาติ สังหารกษัตริย์โรเบิร์ต
Fornication in a public place, that was the charge.การมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ นั่นคือข้อหา (สหรัฐฯ เข้มงวดขึ้น เพื่อจัดการสื่อลามก) (ศาลฎีกาชี้ขาด คดีการแสดงลามกในวันจันทร์)
Secondly, as a remedy against sin, and to avoid fornication.อย่างที่สอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งการต่อต้านบาป และหลีกเลี่ยงการผิดประเวณี
He's probably forgotten all about you and now he's moving on to his next fornication.ป่านนี้เค้าคงลืมลูกไปแล้ว และก็คงหาเหยื่อใหม่อยู่แน่ๆ
No. I like Californication.และไปว่ายน้ำกับมันได้ ถ้าคุณจ่ายตังค์
"And the woman was full of the filthiness of her fornication!"และผู้หญิงที่เต็มไปด้วยของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตนเอง"
The question is, was there fornication?คำถามก็คือได้มีการผิดประเวณี?
There was no fornication!ไม่มีการผิดประเวณีถูก!
She has committed the acts of falsehood and fornication.นางได้กระทำผิดข้อหา กล่าวเท็จต่อทวยเทพ และก่อประเวณี

*fornication* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸淫[jiān yín, ㄐㄧㄢ ˊ, 奸淫 / 姦淫] fornication; adultery; rape; seduction
淫辱[yín rǔ, ˊ ㄖㄨˇ, 淫辱] fornication and insults; to rape and insult
邪径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 邪径 / 邪徑] depraved life; evil ways; fornication
邪道[xié dào, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄠˋ, 邪道] depraved life; evil ways; fornication
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication

*fornication* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na,n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication

*fornication* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การล่วงประเวณี[n. exp.] (kān lūang p) EN: fornication FR: adultère [m] ; fornication [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fornication*
Back to top