ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-forcibly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forcibly, *forcibly*,

-forcibly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you honestly believe you were forcibly removed from your bedroom by members of an alien race?คุณเชื่อจริงๆหรอ คุณถูกบังคับ นำออกมาจากห้องนอนของคุณ โดยสมาชิกเผ่าพันธ์ต่างดาว?
She's been acting forcibly cheerful.เธอแสร้งทำเป็นร่าเริงอยู่ตลอดเวลา
This one describes an incident where Officers forcibly removed Michael from Denise Oher's care when Michael was seven.บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังในการพาไมเคิลออกมา จากความดูแลของ Denise Oher ตอนเขาอายุ 7 ขวบ
He saw one of the world's most venomous fish and was taking a look at it from above the surface of the water, when someone forcibly pushed his head down into the tank, causing a cleft fracture of the styloid process.เขาเห็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก และได้ก้มมองดู เหนือผิวน้ำ
Well, if the root bulb's present, it could be an indicator that the hair was forcibly removed.แต่หากมีรากผมปรากฎอยู่ด้วย อาจช่วยบอกได้ว่าเส้นขนนี่้ มีการใช้แรงถอนขึ้นมา
No, just forcibly kidnap me.ไม่ มันเป็นการบังคับเพื่อจับตัวฉัน
Yes, you can't even forcibly bring him in.ใช่ค่ะ อย่าไปฝืนใจเขาเลยค่ะ
Because you haven't forcibly removed me.เพราะคุณไม่ใช้กำลังไล่ชั้นไป
Ok. Um, either you let me go with you or you're going to have to forcibly remove me from the SUV.โอเค เอิ่ม คุณจะให้ฉันไปกับคุณ
Do I need to call the police to have you forcibly removed?ฉันจำเป็นต้องโทรหาตำรวจ เพื่อให้มาลากคุณออกไปมั้ยเนี่ย
Step on the grass, they're sending a SWAT team to forcibly subdue you.พวกนั้นจะส่งหน่วยสวาทมาจัดการคุณ
I spent three years of my life in a 9'x9' room living in hell, forcibly addicted.ฉันใช้ชีวิตสามปีในห้องขนาด 9 คูณ 9 ฟุต อยู่ในนรกนั้น โดยถูกบังคับให้เสพยา

-forcibly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly
抉じ入れる[こじいれる, kojiireru] (v1) to force something (into); to thrust forcibly (into)
有無を言わさず[うむをいわさず, umuwoiwasazu] (exp,adv) (See 有無を言わせず) peremptorily; willy-nilly; forcibly
有無を言わせず[うむをいわせず, umuwoiwasezu] (exp) peremptorily; willy-nilly; forcibly
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k,vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P)

-forcibly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถูลู่ถูกัง[adv.] (thūlūthūkan) EN: forcefully ; forcibly ; ruthlessly FR: avec force
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can FR: disputer ; batailler
ยื้อยุด[v.] (yeūyut) EN: forcibly grab ; seize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -forcibly-
Back to top