ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fervent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fervent, *fervent*,

-fervent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Homage to the rear temple is more fervent than the otherHomage to the rear temple... ...อบอุ่นมากมากกว่าอื่นๆ
That is my most fervent wish.ความฝันอันสูงสุดของฉันล่ะ
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก
Wanda Sullivan was a fervent anti-drug activist yet secretly grew her own stash of marijuana.วานด้า ซัลลิแวน เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านยาเสพย์ติด แต่เธอแอบปลูกกัญชาเอาไว้เอง
How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.วิธีบ่อยความเข้าใจผิดของพวกเขา วิธีที่พวกเขามีความ กระตือรือร้นที่จะฆ่าคนอื่น วิธีที่แรงกล้าของ พวกเขาเกลียดชัง
So melt the elements, with fervent heat.ดังนั้นละลายองค์ประกอบที่มี ความร้อนแรงกล้า

-fervent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弥猛心[やたけごころ, yatakegokoro] (n) fervent spirit
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent
熱弁[ねつべん, netsuben] (n,adj-no) fervent speech; (P)

-fervent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fervent-
Back to top