ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fatherland-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatherland, *fatherland*,

-fatherland- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Fatherland we all desire, all of us, you included, cannot be achieved without work such as this!และปิตุภูมิที่ "เรา" ต้องการ... นั่นหมายถึงคุณด้วย... .
How strange that he should choose to leave the Fatherland at the very moment it needed him most.มันน่าแปลกนะ ที่เค้าเลือกจะไปจากบ้านเกิดเมืองนอน... ในเวลาที่ประเทศชาติ กำลังต้องการเค้ามากที่สุด

-fatherland- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
祖国復帰[そこくふっき, sokokufukki] (n) returning to one's fatherland

-fatherland- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fatherland-
Back to top