ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fatherland*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatherland, -fatherland-

*fatherland* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: เมืองเกิด Syn. mother country, homeland
English-Thai: HOPE Dictionary
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
English-Thai: Nontri Dictionary
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Fatherland we all desire, all of us, you included, cannot be achieved without work such as this!และปิตุภูมิที่ "เรา" ต้องการ... นั่นหมายถึงคุณด้วย... .
How strange that he should choose to leave the Fatherland at the very moment it needed him most.มันน่าแปลกนะ ที่เค้าเลือกจะไปจากบ้านเกิดเมืองนอน... ในเวลาที่ประเทศชาติ กำลังต้องการเค้ามากที่สุด
Are you willing to work with the Führer ... in the name of the Fatherland, stand behind the Wehrmacht.พวกท่านจะทำงานเพื่อท่านผู้นำหรือไม่? ในนามของปิตุภูมิ ยืนอยู่เบื่องหลังตรา Wehrmacht
It's not right to play with silly toys while people are away risking their lives for the Fatherland.มันไม่ถูกหรอกนะ ไปเล่นของเล่นงี่เง่าอย่างงั้น.. ในขณะที่คนอื่นๆ ต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อประเทศของตัวเอง
"I must work and create for the resurrection of my Fatherland.ข้าพเจ้าต้องทำงาน และสรรค์สร้าง เพื่อดินแดนของข้าพเจ้า

*fatherland* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖国光复会[Zǔ guó guāng fù huì, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 祖国光复会 / 祖國光復會] movement to restore the fatherland

*fatherland* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
祖国[そこく, sokoku] (n) motherland; fatherland; native country; (P)
祖国復帰[そこくふっき, sokokufukki] (n) returning to one's fatherland

*fatherland* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]

*fatherland* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaterland {n}fatherland

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fatherland*
Back to top