ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eyelet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eyelet, *eyelet*,

-eyelet- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイレット[, airetto] (n) eyelet
アイレットワーク[, airettowa-ku] (n) eyelet work
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
銃眼[じゅうがん, juugan] (n) loophole; eyelet
鳩目;はと目[はとめ, hatome] (n) eyelet

-eyelet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาไก่[n.] (tākai) EN: eyelet ; grommet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eyelet-
Back to top