ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*eyelet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eyelet, -eyelet-

*eyelet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eyelet (n.) รูสำหรับร้อยเชือก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาไก่ (n.) eyelet See also: metallic eyelets Ops. ตางัว
ตาไก่ (n.) eyelet See also: metallic eyelets Ops. ตางัว

*eyelet* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイレット[, airetto] (n) eyelet
アイレットワーク[, airettowa-ku] (n) eyelet work
千枚通し[せんまいどおし, senmaidooshi] (n) awl; eyeleteer
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
銃眼[じゅうがん, juugan] (n) loophole; eyelet
鳩目;はと目[はとめ, hatome] (n) eyelet

*eyelet* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาไก่[n.] (tākai) EN: eyelet ; grommet FR:

*eyelet* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öse {f} | mit Ösen verseheneyelet | eyed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *eyelet*
Back to top