ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-everyman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น everyman, *everyman*,

-everyman- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now this everyman will use his gifts to become a hero.ทีนี้ทุกคนก็ใช้พลังที่มีเพื่อเป็นฮีโร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -everyman-
Back to top