ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*everyman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น everyman, -everyman-

*everyman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
everyman (n.) คนธรรมดาๆ See also: คนสามัญ, คนทั่วไป Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman (n.) บุคคลธรรมดา See also: คนสามัญ, คนทั่วไป Syn. commonalty, hoi polloi
English-Thai: HOPE Dictionary
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
English-Thai: Nontri Dictionary
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now this everyman will use his gifts to become a hero.ทีนี้ทุกคนก็ใช้พลังที่มีเพื่อเป็นฮีโร่
They killed my brother everymanon hisship!พวกมันฆ่าพี่ชายฉัน และทุกคนบนเรือของเขา
Because I just think it would be better to be slightly more of an everyman.เพราะฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่า ดีกว่าสำหรับทุกคน
No, John Q. Public, John and Jane Doe, Mr. Everyman.ไม่มีจอห์นคิวสาธารณะจอห์นและ Jane Doe นาย Everyman.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *everyman*
Back to top