ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eradicate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eradicate, *eradicate*,

-eradicate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem.เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา
Will you take me in your arms again... and with one kiss eradicate each hour apart from your embrace?คุณจะโอบกอดฉันอีกครั้งหรือไม่ และยังมีจุมพิตอันแสนหวาน ให้กันและกันอยู่หรือเปล่า
It's a disease which threatens to eradicate them all.มันเป็นโรคที่จะกำจัดพวกเขาให้หมดสิ้น
The antibodies in my blood will eradicate any traces of the virus in your system.แอนตี้บอดี้ในเลือดผมจะกำจัด ไวรัสไปจากร่างกายคุณจนหมดสิ้น
Gorbachev, right after he became the party's general secretary, tried to eradicate vodka in Russia?หลังจากขึ้นเป็นเลขาฯของพรรค เขาพยามสั่งแบนว็อดก้าในรัสเซีย
You will eradicate the other kryptonian and then the rest of the planet.แกจะกำจัดชาวคริปโตเนี่ยนที่เหลืออยู่ และสิ่งที่เหลือในโลกทั้งหมดให้สิ้นซาก
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority.และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
You must eradicate the source, Merlin.เจ้าต้องกำจัดต้นตอของพลังนี้ เมอร์ลิน
Who sought to eradicate the vampires.พวกคนที่กำจัดแวมไพร์
He ventures to eradicate a Hellenic future.เขาจะทำลายอนาคตของกรีกจนสิ้นซาก
You know, Blutbaden, Fuchsbau, Wildschwein, those of us the Grimms have been trying to eradicate for centuries.ก็พวก.. หมาป่า หมาจิ้งจอก หมูป่า อะไรเทือกนั้นน่ะ พวกกริมพยายาม กำจัดมาเป็นศตวรรษแล้ว
There are high-level talks at the Pentagon right now about how to eradicate vampires from the face of the planet.พวกระดับสูงที่เพนตากอน กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ ว่าจะกำจัดพวกแวมไพร์ ออกไปจากโลกนี้ยังไงดี

-eradicate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดความยากจน[v. exp.] (khajat khwā) EN: eradicate poverty FR: éradiquer la pauvreté
ขุดรากเหง้า[v. exp.] (khut rāknga) EN: eradicate FR: éradiquer
ขุดรากถอนโคน[v. exp.] (khut rāk th) EN: extirpate ; eradicate ; root out FR:
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate FR:
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer
ถอนต้นก่นราก[v.] (thøntonkonr) EN: eradicate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eradicate-
Back to top