ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-embolism-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embolism, *embolism*,

-embolism- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ
I had high blood pressure, Diabetes and a pulmonary embolism the sizer of a smart car.ฉันมีความดันโลหิตสูง และก็มีรถอยู่คันหนึ่ง
If you put pressure in just the right areas above the forearm, like I did to you, an embolism will form in the medial antebrachial vein.ถ้าคุณฉีดความดันนี้เข้าไปที่แขนของคุณ เหมือนที่ฉันกำลังทำอยู่ สิ่งที่อุดตันเส้นเลือดจะก่อตัวขึ้น ในหลอดเลือดดำในแขนคุณ

-embolism- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] (n) embolism
肺塞栓症[はいそくせんしょう, haisokusenshou] (n) pulmonary embolism

-embolism- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เส้นเลือดอุดตัน[n. exp.] (senleūat ut) EN: embolism FR: embolie [f]

-embolism- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -embolism-
Back to top