ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-elated-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น elated, *elated*,

-elated- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิงโลดใจ (v.) be elated (at) See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with Syn. เริงโลดใจ
เริงโลดใจ (v.) be elated (at) See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Others were elated and rejoiced.บางส่วนยินดี และมีความสุข
Don't know if I'm elated or gassy♪ Don't know if I'm elated or gassy ไม่รู้ข้าจะเพ้อหรือเพี้ยนขนาดนี้

-elated- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, 欢欣鼓舞 / 歡欣鼓舞] elated and excited (成语 saw); overjoyed

-elated- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated

-elated- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบเอิบ[adj.] (āp-oēp) EN: contented ; very pleased ; elated FR:
กระหยิ่ม[v.] (krayim) EN: be pleased with ; exult in ; feel elated at ; be happy FR:
กระหยิ่มยิ้มย่อง[adj.] (krayim yimy) EN: highly pleased ; elated FR:
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy FR: sauter de joie ; bondir de joie
ลิงโลดใจ[v.] (linglōtjai) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with FR:
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated FR: être excité ; être exalté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -elated-
Back to top