ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-documentary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น documentary, *documentary*,

-documentary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did anybody see that great documentary about Columbus on PBS the other night?คุณก็จะต้องเลือกต่อว่า จะให้ตัวละครทําอะไรต่อไป อย่างเช่นถ้าให้เขาสู้กับมังกร
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่
The curse for me has been the fact that in making these you know documentary filmsคำสาปของตัวผมก็คือ ในการสร้างหนังสารคดีพวกนี้
Oh, uh, they're filming a documentary about this division.อ้อ เอ่อ พวกเขากำลังถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับหน่วยงานนี้
Came up in a documentary about the roaring '20s.ชื่อของผู้หญิงคนนี้จะเด่นขึ้นมาในยุค 20s
We're gonna coordinate your pictorial... with a Playboy Channel documentary on the life of a centerfold.พวกเราจะเอา รูปของเธอ ไปลงสารคดีช่องเพลบอย ที่รายการชีวิตที่เซ๊นเตอร์โฟลด์
I saw a documentary about it once on public television.ฉันดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มา ในทีวีเนี่ย
This mass suicide was actually discovered by a documentary crew here in the ancient Mayan city of Tikal.ทีมงานสารคดีได้ค้นพบการฆ่าตัวตายหมู่ ในโบราณสถานมายันณ.เมืองทาคัล
Dad and I are gonna watch... the new Ken Burns documentary together... on the downstairs TV if you want to join.พ่อกับแม่จะดู สารคดีใหม่ของ เค็น เบินส์ ด้วยกัน ถ้าอยากดูด้วยก็ลงมาได้
I just don't get why you want to do a documentary on all this.ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากทำสารคดีเรื่องพวกนี้
In your community-- a documentary filmmaker?ในชุมชนของเธอ .. คนถ่ายทำหนังชีวิตจริงเหรอ ?
Oh, my god. We just finished watching Vanessa's documentary about this community garden in her neighborhood.เราเพิ่งดูหนังของวาเนสซ่าจบ

-documentary- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 记录片 / 記錄片] documentary movie or TV program
纪录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 纪录片 / 紀錄片] newsreel; documentary (film or TV program)

-documentary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary
ドキュメンタリードラマ[, dokyumentari-dorama] (n) documentary drama
ドキュメンタリー映画[ドキュメンタリーえいが, dokyumentari-eiga] (n) documentary film
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] (n) {comp} documentary language
密着取材[みっちゃくしゅざい(uK), micchakushuzai (uK)] (n,vs) (See 密着・2) total coverage; giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary
荷為替[にがわせ, nigawase] (n) documentary bill; bill of exchange
荷為替手形[にがわせてがた, nigawasetegata] (n) documentary draft (bill) (draught)
記録文学[きろくぶんがく, kirokubungaku] (n) reportage; documentary
記録映画[きろくえいが, kirokueiga] (n) documentary film
証拠書類[しょうこしょるい, shoukoshorui] (n) documentary evidence; documentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language

-documentary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยานเอกสาร[n.] (phayānekkas) EN: documentary evidence FR:
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
สารคดีทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (sārakhadī t) EN: science documentary ; science documentaries [pl] FR: documentaire scientifique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -documentary-
Back to top