ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dizziness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dizziness, *dizziness*,

-dizziness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's dizziness caused by neuroglycopenia, Mama.สาเหตุแห่งอาการประชวร คิดว่าเกิดจาก neuro-glycopenia
A sudden fit could create enough dizziness to cause a momentary collapse.หากมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ก็สามารถทำให้วิงเวียน จนถึงขั้นหมดสติได้ครับ
My husband experienced some pain and dizziness this morning.- แน่นอน สามีดิฉันเกิดเจ็บป่วยจนเข้าโรงพยาบาล เมื่อเช้านี้

-dizziness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湯中り;湯あたり[ゆあたり, yuatari] (n,vs) dizziness caused by prolonged hot bath
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up

-dizziness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคเวียนศีรษะ[n. exp.] (rōk wīen sī) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]
เวียนศีรษะ[X] (wīen sīsa) EN: vertigo ; dizziness FR:
เวียนศีรษะบ้านหมุน[X] (wīen sīsa b) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dizziness-
Back to top