ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dizziness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dizziness, -dizziness-

*dizziness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dizziness (n.) เวียนศีรษะ See also: มึนศีรษะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dizziness; giddinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
giddiness; dizzinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dizzinessอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's dizziness caused by neuroglycopenia, Mama.สาเหตุแห่งอาการประชวร คิดว่าเกิดจาก neuro-glycopenia
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ
Confusion, dizziness, nausea.รู้สึกสับสน วิงเวียน คลื่นไส้
Headaches, dizziness, memory loss,ปวดหัว ตาลาย สูญเสียความทรงจำ
You have any history of headaches, dizziness, blurred vision?คุณมีประวัติการปวดศีรษะ, เวียนหัว หรือมองเห็นภาพเบลอบ้างมั้ย?
A sudden fit could create enough dizziness to cause a momentary collapse.หากมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ก็สามารถทำให้วิงเวียน จนถึงขั้นหมดสติได้ครับ
My husband experienced some pain and dizziness this morning.- แน่นอน สามีดิฉันเกิดเจ็บป่วยจนเข้าโรงพยาบาล เมื่อเช้านี้
Any nausea, dizziness, difficulty with speech, you contact me immediately.ถ้ามีอะไรยุ่งยากให้ติดต่อผมทันที่
Says here you've been experiencing dizziness, nausea, stomach cramps.คุณมีอาการ เวียนหัว คลื่นไส้ ปวดท้อง
You could get nosebleeds followed by extreme dizziness, especially after physical exertion.คุณอาจจะมีเลือดกำเดาไหล และตามด้วยอาการเวียนหัว โดยเฉพาะหลังจากการออกกำลังกาย
Uh, headaches, dizziness, mental confusion, mental confusion.อ่า... ปวดหัว เวียนหัว สับสนทางจิต
The booster is a kick to your system, so you may experience some side-effects, nausea, dizziness, headaches, a ringing in your ears like you have tinnitus.ผู้สนับสนุนเป็นโทษกับระบบ ของคุณ ดังนั้นคุณอาจพบบางส่วน ผลข้างเคียง คลื่นไส้เวียนศีรษะ, ปวดหัว,

*dizziness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

*dizziness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness
上気[じょうき, jouki] (n,vs) dizziness; rush of blood to the head
湯中り;湯あたり[ゆあたり, yuatari] (n,vs) dizziness caused by prolonged hot bath
目眩(P);眩暈;目まい;目眩い(io)[めまい(P);げんうん(眩暈), memai (P); gen'un ( gen'un )] (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P)
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up

*dizziness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคเวียนศีรษะ[n. exp.] (rōk wīen sī) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]
เวียนศีรษะ[X] (wīen sīsa) EN: vertigo ; dizziness FR:
เวียนศีรษะบ้านหมุน[X] (wīen sīsa b) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dizziness*
Back to top