ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dietary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dietary, *dietary*,

-dietary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
JJ's got some interesting thoughts on the benefits of Carlsberg as part of a balanced dietary pattern.ถ้าชั้นพูด ก็ได้อ่ะ เจเจ ได้อะไรเจ๋งๆ ของการดื่มคาร์ลเบอร์กว่ะ
One bacon cheeseburger breaking two Jewish dietary restrictions simultaneously.ละเมือกฎทางโภชนากการของชาวยิว สองข้อพร้อมกัน
They had dietary restrictions. It's--forget it.พวกเขามีข้อกำหนดเข้มงวด ในการให้อาหาร ลืมไปเหอะน่ะ
Here's a list of everyone's food allergies and dietary restrictions.นี่คือลิสต์อาหารที่แพ้กับ อาหารลดน้ำหนักของทุกคน
You know, their dietary needs do change as they get older.การไดเอตต้องการเปลี่ยน เมื่อคุณเริ่มอายุมากขึ้น
[muttering] (Murray) What'd I do? Break the dietary laws?สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร ทำลายกฎหมายอาหาร?
Just so you know, regarding my unique dietary needs...จะบอกให้รู้ไว้นะ ความหิวของฉันมันต่างจากปกติ

-dietary- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ, 矿物质 / 礦物質] mineral, esp. dietary mineral

-dietary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシュルート[, kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws)
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P)
食事制限;食餌制限[しょくじせいげん, shokujiseigen] (n) dietary restriction
食事療法;食餌療法[しょくじりょうほう, shokujiryouhou] (n,adj-no) medical diet; dietary cure
食文化[しょくぶんか, shokubunka] (n) food culture; dietary culture; cuisine
食物繊維[しょくもつせんい, shokumotsusen'i] (n) dietary fiber; dietary fibre
食餌[しょくじ, shokuji] (n,adj-no) dietary cure

-dietary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral salt ; dietary minerals ; mineral ; rehydration salts FR: sels minéraux [mpl]
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
เส้นใยอาหาร[n. exp.] (senyai āhān) EN: dietary fibre FR:
ใยอาหาร[n. exp.] (yai āhān) EN: dietary fiber FR: fibre alimentaire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dietary-
Back to top