ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dietary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dietary, -dietary-

*dietary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dietary (adj.) เกี่ยวกับอาหาร See also: เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร Syn. dietetic
English-Thai: Nontri Dictionary
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietaryอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre Syn. ใยอาหาร
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre
ใยอาหาร (n.) dietary fibre
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
JJ's got some interesting thoughts on the benefits of Carlsberg as part of a balanced dietary pattern.ถ้าชั้นพูด ก็ได้อ่ะ เจเจ ได้อะไรเจ๋งๆ ของการดื่มคาร์ลเบอร์กว่ะ
One bacon cheeseburger breaking two Jewish dietary restrictions simultaneously.ละเมือกฎทางโภชนากการของชาวยิว สองข้อพร้อมกัน
They had dietary restrictions. It's--forget it.พวกเขามีข้อกำหนดเข้มงวด ในการให้อาหาร ลืมไปเหอะน่ะ
Here's a list of everyone's food allergies and dietary restrictions.นี่คือลิสต์อาหารที่แพ้กับ อาหารลดน้ำหนักของทุกคน
You know, their dietary needs do change as they get older.การไดเอตต้องการเปลี่ยน เมื่อคุณเริ่มอายุมากขึ้น
[muttering] (Murray) What'd I do? Break the dietary laws?สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร ทำลายกฎหมายอาหาร?
Just so you know, regarding my unique dietary needs...จะบอกให้รู้ไว้นะ ความหิวของฉันมันต่างจากปกติ

*dietary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ, 矿物质 / 礦物質] mineral, esp. dietary mineral

*dietary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシュルート[, kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws)
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P)
食事制限;食餌制限[しょくじせいげん, shokujiseigen] (n) dietary restriction
食事療法;食餌療法[しょくじりょうほう, shokujiryouhou] (n,adj-no) medical diet; dietary cure
食文化[しょくぶんか, shokubunka] (n) food culture; dietary culture; cuisine
食物繊維[しょくもつせんい, shokumotsusen'i] (n) dietary fiber; dietary fibre
食餌[しょくじ, shokuji] (n,adj-no) dietary cure

*dietary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral salt ; dietary minerals ; mineral ; rehydration salts FR: sels minéraux [mpl]
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
เส้นใยอาหาร[n. exp.] (senyai āhān) EN: dietary fibre FR:
ใยอาหาร[n. exp.] (yai āhān) EN: dietary fiber FR: fibre alimentaire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dietary*
Back to top