ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-depict-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น depict, *depict*,

-depict- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She would depict herself in the middle of them,เธอพรรณาว่า ตัวเองอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น
On a square of dirt using rocks to depict enemy positions.ในสนามรบสกปรก ใช้ก้อนหินแทนตำแหน่งของศัตรู
Written to depict Napoleon's historic defeat in 1812.เขียนเพื่อฉลองชัยชนะของนโปเลียนในปี 1812
♪ la la la la la la ♪ ...Lasers and other technology so sophisticated, images will depict individual telephone poles and boulders.ลา ลา ลา ลา ลา ...เลเซอร์และเทคโนโลยีอื่น ช่างซับซ้อน

-depict- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat

-depict- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยายให้เห็นภาพ[v. exp.] (banyāi hai ) EN: depict FR:
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain FR: décrire ; dépeindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -depict-
Back to top