ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-darkly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น darkly, *darkly*,

-darkly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whispers that Totenkopf had begun work on what was darkly hinted to be a doomsday device.เป็นที่โจษจันกันทั่วไปว่า โทเทนค๊อฟท์ได้เริ่มงานของเขา ซึ่งเป็นงานที่มีนัยชั่วร้าย และอาจนำไปสู่วันโลกาวินาศ
The Force moves darkly near a creature that's about to kill.กองทัพกำลังเดินมืด ใกล้สิ่งมีชีวิตที่กำลังจะสังหาร

-darkly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -darkly-
Back to top