ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-counteraction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น counteraction, *counteraction*,

-counteraction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解毒[げどく, gedoku] (n,vs,adj-no) counteraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -counteraction-
Back to top