ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*counteraction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น counteraction, -counteraction-

*counteraction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counteraction (n.) การทำให้ผลกระทบน้อยลง

*counteraction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反訴[はんそ, hanso] (n,vs) counteraction; counterclaim
解毒[げどく, gedoku] (n,vs,adj-no) counteraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *counteraction*
Back to top