ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-consequently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น consequently, *consequently*,

-consequently- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you answer no to these questions and are consequently in denial?คุณเพิ่งจะตอบไม่ ให้กับคำถามเหล่านี้ แล้วก้อตอบไม่ตลอดหรือป่าว

-consequently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently
延いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently

-consequently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ด้วยเหตุฉะนี้[adv.] (dūay hēt ch) EN: consequently FR: en conséquence
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุฉะนี้[X] (phrǿ hēt ch) EN: consequently FR:
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -consequently-
Back to top