ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-condemn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condemn, *condemn*,

-condemn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't condemn meอย่าตำหนิฉัน ให้อภัยฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore we condemn him to be hung by the neck until dead.เราจึงขอตัดสินให้เขา รับโทษแขวนคอจนตาย
Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of servitude in your name while you roam free?เอาคนบริสุทธิ์ เอาคนเป็นเพื่อน .. มาขาย ทั้งชีวิตเขาตกเป็นทาสรับใช้เพราะแก ขณะที่แกอยู่สบายโลด
You'll condemn yourself to hell.นายจะพาตัวเองไปสู่นรก
Would you condemn this woman to a life where people look at her face when they talk to her?คุณจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้ไปจนตายหรอ คนเอาแต่มองหน้าเธอเวลาที่พูดคุยกับเธอ
It's funny how you're ready to condemn your sister,ตลกนะที่เธอมาว่าน้องสาวตัวเอง
Why do you condemn my paintings?ทำไมท่านถึงตัดสินอย่างอคติเช่นนี้
This is madness. You condemn a man with no proof!พระองค์บ้าไปแล้ว ทรงกล่าวหาคนโดยไม่มีหลักฐาน
Is there no-one to condemn me?Is there no-one to condemn me?
Don't condemn me for something I haven't done yet.อย่ามาต่อว่าผม ในบางสิ่งที่ผม ไม่ได้ทำเลย
And not condemn it.และไม่แพร่งพรายออกไป
You condemn sick people to death.- ศาสตราจารย์ Langdon. - ใช่.
Why condemn a man voluntarily to that?เหตุไฉนคนดีๆจึงสาปส่งตัวเองมาแบบนี้

-condemn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ฉิน[v.] (chin) EN: blame ; condemn FR:
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวร้าย[v.] (klāorāi) EN: condemn ; slander FR:
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse FR:
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against ; put the blame on ; be hard on FR: condamner ; blâmer
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -condemn-
Back to top