ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-commendation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commendation, *commendation*,

-commendation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was discharged with a purple heart and a commendation for valor.เขาถูกปลดประจำการไปพร้อมได้รับเหรียญเกียรติยศ และเหริยญกล้าหาญ
Is that a commendation i smell?นั่นเป็นคำชมใช่ไหม ฉันได้กลิ่น
In recognition of the many contributions we at IPS have made to the advancement of criminal investigative sciences in recent years we are to receive a certificate of commendation from the National Police Agency.เรา,IPS ได้รับการยอมรับอย่างมากจากการช่วยเหลือ การสืบสวนคดีที่ผ่านๆมา กรมตำรวจจึงจะมีการมอบรางวัลให้กับเรา
Only last month, he got an official commendation from the sheriff.เฉพาะเดือนที่แล้ว เขาได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการจากนายอำเภอ
Army commendation medal, purple heart--ได้รับเหรียญชมเชยของกองทัพ เหรียญกล้าหาญ--
And I was receiving a commendation for heroic bravery.และผมกำลังได้รับคำชม ที่เป็นทหารที่กล้าหาญ
Received a commendation for it.และได้รับการยกย่องด้วย
I really never expected a commendation for busting Bello.ผมไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เหรียญตรา จากการจับกุมเบลโล

-commendation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
優良店[ゆうりょうてん, yuuryouten] (n) store holding a special commendation (e.g. from the mayor)
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation
感状[かんじょう, kanjou] (n) letter of commendation

-commendation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -commendation-
Back to top