ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-collage-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น collage, *collage*,

-collage- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's really funny. I don't have a nephew. No, this is a collage of a guy I saw outside Mina's apartment.สิ่งที่หลานชายอายุสามปีของคุณ วางทับกันเหรอ
But you should also know the collage is for sale.แต่คุณต้องรู้ไว้อย่างนะ พอดีมีไว้ขายน่ะ
Yeah. - Well you threw up in my hallway like a collage girl.นายอ้วกตรงทางเดินบ้านฉันยังกับสาวมหาลัย
I think the collage I made of us making collages would beg to differ.เกี่ยวกับพ่อกับฉันน่ะ ฉันไม่เห็นด้วยนะ
Looks like he's making some sort of collage or scrapbook or something.ดูเหมือนเขาจะทำสมุดรวมข่าว หรือสมุดภาพอะไรซักอย่าง

-collage- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コラージュ[, kora-ju] (n) collage (fre
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper
貼り絵[はりえ, harie] (n) collage

-collage- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาพตัดปะ[n. exp.] (phāp tat pa) EN: collage FR:
ตัดปะ[v. exp.] (tat pa) EN: do a collage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -collage-
Back to top