ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-churn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น churn, *churn*,

-churn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gosh, my guts churn whenever you say that.พระเจ้า ไส้พุงปั่นป่วน เมื่อไหร่ที่แกเรียกอย่างนั้น
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง"
Every morning we would drench the set and then drive tractors over the mud just to churn it up and till it.ทุกๆ เช้าเราจะทำฉากให้เปียก และขับแทร็กเตอร์ย่ำบนโคลนแฉะๆ เพื่อปั่นให้มันยิ่งเละ
Who would like to see Mary Todd churn butter? Churn butter?ใครอยากไปดูภรรยาผมทำเนยมั่ง?
But when it comes time to churn butter, so to speak,แต่เมื่อเวลานั้นมาถึง เวลาแห่งความบ้าคลั่ง ขอบอก
I don't think I'm gonna be up and ready to churn for a couple of days.ฉันว่าฉันลุกและตีของให้ ไม่ได้สักสองสามวัน
I don't mind admitting that burned bodies churn up my guts up pretty good.ผมไม่อยากจะยอมรับหรอกนะ แต่ศพไหม้นี่มันทำให้ท้องปั่นป่วน แทบจะอาเจียนออกมาเลย
They're eating blueberry pies as fast as the replicator can churn them out.เร็วเท่าที่คนทำสามารถทำออกมา ให้พวกเขากินได้

-churn- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)

-churn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
跳ね上げる[はねあげる, haneageru] (v1) (1) to churn up; to strike up; to throw up; (2) to tip up; to flip up

-churn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -churn-
Back to top