ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chicken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chicken, *chicken*,

-chicken- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling
ข้าวมันไก่ (n.) rice steamed with chicken soup
ตายโคม (v.) dead chicken embryo See also: die while being hatched
ไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling Syn. ขนมไส้ไก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
Give me $50,000, a little chicken wire.{\cHFFFFFF}Give me $50,000, a little chicken wire.
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl?ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ
You just don't have the style, do you, chicken shit?คุณก็ ไม่ได้มี รูปแบบที่คุณทำอึไก่?
You want chicken wings or chicken legs?คุณต้องการปีกไก่หรือน่องไก่
This is some place for a chicken coop.ที่เหมาะสำหรับเล้าไก่มาก
Isn't that a chicken in there with you?แล้วก็ไอ้เจ้าแม่ไก่นั่นด้วย?
Little girls, pumpkinheads make chicken fly the coop.สาวน้อย หัวฟักทอง แล้วเอาไก่ไปขังในเล้า
And you earn chicken feed.และเธอสมควรจะได้เลี้ยงไก่.
I got some boneless chicken I'll trade for some pound cake.ฉันมีเนื้อไก่ มาแลกกับขนมนายเอารึเปล่า
First door that don't have a chicken in the window is his.ประตูแรกที่ไม่มีไก่แขวนอยู่ที่หน้าต่าง

-chicken- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰果鸡丁[yāo guǒ jī dīng, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 腰果鸡丁 / 腰果雞丁] chicken with cashew nuts
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, 鸡翅 / 雞翅] chicken wings (fast food)
鸡肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, 鸡肉 / 雞肉] chicken meat
鸡脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, 鸡脚 / 雞腳] chicken feet
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
养鸡场[yǎng jī chǎng, ㄧㄤˇ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 养鸡场 / 養雞場] chicken farm
凤爪[fèng zhuǎ, ㄈㄥˋ ㄓㄨㄚˇ, 凤爪 / 鳳爪] chicken feet
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, 小龙虾 / 小龍蝦] crayfish; langoustine; chicken lobster
鸡丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 鸡丁 / 雞丁] diced chicken meat
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others

-chicken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
エッグ[, eggu] (n) egg (esp. chicken eggs)
ケンチキ[, kenchiki] (n) (abbr) (sl) Kentucky Fried Chicken
コールドチキン[, ko-rudochikin] (n) cold chicken
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat
タンドーリチキン[, tando-richikin] (n) tandoori chicken
タンドリーチキン;タンドリチキン[, tandori-chikin ; tandorichikin] (n) Tandoori chicken
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
チキンカツ[, chikinkatsu] (n) chicken cutlet
チキンカツレツ[, chikinkatsuretsu] (n) chicken cutlet
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
他人丼[たにんどん, tanindon] (n) (See 親子丼) bowl of rice with cooked meat (other than chicken) and eggs on top; oyakodon made with something other than chicken
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt
地鶏[じとり;じどり, jitori ; jidori] (n) freerange local traditional pedigree chicken; chicken meat from same
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants
水疱瘡[みずぼうそう, mizubousou] (n) chickenpox; chicken pox
水痘[すいとう, suitou] (n) (See 水疱瘡) chickenpox; chicken pox
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc.
草原雷鳥[そうげんらいちょう;ソウゲンライチョウ, sougenraichou ; sougenraichou] (n) (uk) greater prairie chicken (Tympanuchus cupido)
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
親子丼[おやこどん;おやこどんぶり, oyakodon ; oyakodonburi] (n) chicken and egg on rice; parent and child donburi
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount
養鶏[ようけい, youkei] (n) poultry raising; poultry farming; chicken farming; (P)
鳥(P);禽[とり, tori] (n) (1) bird; (2) (See 鶏) bird meat (esp. chicken meat); fowl; poultry; (P)
鳥カツ;鳥かつ[とりカツ(鳥カツ);とりかつ(鳥かつ), tori katsu ( tori katsu ); torikatsu ( tori katsu )] (n) (See チキンカツ) chicken cutlet
鳥の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See 鳥の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See 鳥の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See 鳥の子餅) red and white oval rice cakes
鳥わさ;鳥山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu)
鶏がら;鶏ガラ;鳥ガラ;鳥がら;鳥殻;鶏殻[とりがら(鶏がら;鳥がら;鳥殻;鶏殻);とりガラ(鶏ガラ;鳥ガラ), torigara ( niwatori gara ; tori gara ; tori kara ; niwatori kara ); tori gara ( niw] (n) (See 殻・がら・1) chicken bones; chicken carcass
鶏糞[けいふん, keifun] (n) poultry manure; chicken droppings
黄鶏[かしわ, kashiwa] (n) (1) (arch) chicken meat; white meat; (2) yellow-winged-chicken

-chicken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng k) EN: egg noodles with chicken thigh FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ฟาร์มไก่[n. exp.] (fām kai) EN: chicken farm FR: élevage de poulets [m]
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa ka) EN: carve a chicken FR: découper un poulet
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves FR:
อีสุกอีใส[n.] (īsuk- īsai) EN: chickenpox ; chicken pox ; varicella FR:
แกงไก่หน่อไม้[n. exp.] (kaēng kai n) EN: bamboo and chicken curry ; chicken curry with bamboo shoots FR:
แกงกะหรี่ไก่[n. exp.] (kaēng karī ) EN: chicken curry ; chicken yellow curry ; yellow curry with chicken ; mild, Indian-style curry with chicken FR: poulet au curry [m]
แกงเขียวหวานไก่[n. exp.] (kaēng khīow) EN: Thai chicken curry ; green chicken curry ; chicken green curry ; green curry with chicken FR:
แกงคั่วฟักกับไก่[n. exp.] (kaēngkhūa f) EN: chicken and wax gourd curry FR:
แกงคั่วไก่[n. exp.] (kaēngkhūa k) EN: chicken yellow curry FR:
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
แกงป่าไก่[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: jungle curry with chicken FR:
แกงป่าไก่บ้าน[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: herbal curry with chicken ; red curry with chicken FR:
แกงพะแนงไก่[n. exp.] (kaēng phana) EN: savory curry with chicken FR:
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēngphet k) EN: Thai chicken curry ; hot Thai curry with chicken FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kaibān) EN: domestic chicken ; domestic fowl ; Gallus gallus FR: volaille [f] ; Gallus gallus
ไก่เบตง[n. exp.] (kai Bētong) EN: Betong chicken FR:
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkha) EN: frozen chicken FR: poulet surgelé [m]
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat ) EN: slaughtered chicken FR: poulet découpé [m]
ไก่ดำ[n. exp.] (kai dam) EN: black chicken FR:
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
ไก่กระทง[n.] (kaikrathong) EN: young chicken ; chick ; cockerel ; pullet ; broiler chicken ; broiler FR: jeune coq [m] ; poulette [f] (vx)
ไก่กรอบ[n. exp.] (kai krøp) EN: crispy fried chicken FR:
ไก่อก[n. exp.] (kai ǿk) EN: chicken breast FR:
ไก่อบ[n. exp.] (kai op) EN: roast chicken ; baked chicken FR:
ไก่ผัด[n. exp.] (kai phat) EN: fried chicken ; stir fried chicken FR:
ไก่ผัดใบกะเพรา[n. exp.] (kai phat ba) EN: stir-fried chicken with basil ; chicken with basil and chillies FR:
ไก่ผัดขิง[n. exp.] (kai phat kh) EN: stir-fried chicken with ginger ; chicken fried with ginger FR:
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง[n. exp.] (kai phat me) EN: stir-fried chicken with cashew nuts ; chicken fried with cashews FR:
ไก่ผัดพริก[n. exp.] (kai phat ph) EN: chicken fried with chilies FR:
ไก่ผัดพริกแกง[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken with red curry paste FR:
ไก่ผัดพริกขิง[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken with red curry paste FR:
ไก่ผัดพริกหยวก[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken and banana peppers FR:
ไก่ตะเภา[n. exp.] (kai taphao) EN: Cochin chicken ; Cochin ; Cochin China FR:
ไก่ทอด[n. exp.] (kai thøt) EN: fried chicken FR: poulet frit [m]
ไก่ทอดหาดใหญ่[n. exp.] (kai thøt Hā) EN: Hat Yai fried chicken FR:
ไก่ถอดกระดูก[n. exp.] (kai thøt kr) EN: boneless chicken ; deboned chicken FR: poulet désossé [m]

-chicken- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken
Präriehuhn {n} [ornith.]Prairie Chicken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chicken-
Back to top