ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cheerful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheerful, *cheerful*,

-cheerful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้
Please, children, be always cheerful and laugh.กรุณาเด็ก ๆ ร่าเริงและหัวเราะเสมอ
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
What a cheerful girl! Such spunk!เจ๋งจริงๆ แม่สาวแกร่งแรงเกินร้อยเนี่ย!
That would be a cheerful visit. "Hello, Hagrid.คงน่าฟังนะ หวัดดี แฮกริด
Look how cheerful this red is.ดูซิ สีแดงออกจะสดใส แขวนไว้ตรงนี้เลย...
You've gotten a lot more cheerful since you came here.เธอได้กำลังใจมากขึ้น ตั้งแต่เธอมาที่นี่
Because she's so cheerful about everything?เพราะ เธอมัน ร่าเริง ไปกับทุกสิ่งหรือ
In Charly's working environment... he is the butt of all kinds of jokes, some of them cruel... yet he always remains cheerful and pleasant.ในสภาพแวดล้อมการทำงานของ ชาลี เขาเป็นชนทุกชนิดของตลกบางคนโหดร้าย แต่เขาก็ยังคงอยู่เสมอร่าเริงและมีความสุข
Thinking back now, Eri... was trying too hard to be cheerful wasn't she?- ใช่ คิดกลับไปเมื่อตอนนั้น เอริ... เหมือนพยายามทำตัวร่าเริงอยู่ว่ามั้ย
I was like one of those unofficial mayors, but I was just a weird kid instead of a cheerful drunk.ขอล่ะครับ คุณแทบไม่น้ำตาลด้วยซ้ำ ไม่ใช่ครับ เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้น

-cheerful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, 笑语 / 笑語] talking and laughing; cheerful talk

-cheerful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion
愉色[ゆしょく, yushoku] (n) cheerful expression; pleased look
明朗快活[めいろうかいかつ, meiroukaikatsu] (n,adj-na) cheerful and openhearted
明朗闊達[めいろうかったつ, meiroukattatsu] (adj-na) upbeat and freehearted; cheerful and magnanimous
欣然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t,adv-to) joyful; cheerful

-cheerful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
เบิกบานใจ[adj.] (boēkbān jai) EN: cheerful FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
หัฏฐะ[adj.] (hattha) EN: cheerful ; pleased FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
มื่น[v.] (meūn) EN: be cheerful FR:
หน้ารับแขก[X] (nārapkhaēk) EN: cheerful FR:
ผ่องใส[adj.] (phǿngsai) EN: cheerful ; beaming ; happy FR:
ระเริง[v.] (raroēng) EN: be cheerful ; frolic FR:
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; happy ; in high spirits ; overjoyed ; gay ; jocund FR: jovial ; enjoué ; gai ; joyeux
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
เริงร่า[adj.] (roēng rā) EN: cheerful ; happy ; in good spirits FR: euphorique
เริงรื่น[adj.] (roēng reūn) EN: cheerful ; happy ; in good spirits FR:
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; lively ; delighted FR:
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful ; radiant FR: vif ; vivant
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:
แย้มสรวล[v.] (yaēmsūan) EN: smile ; be cheerful FR:
ยะย้าว[v.] (yāyāo) EN: be cheerful ; be glad FR:
ยิ้มแย้ม[adj.] (yimyaēm) EN: smiling ; cheerful FR: souriant ; radieux
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaem) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery FR:

-cheerful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fröhlich; aufgeräumt; heiter {adj} | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cheerful-
Back to top