ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cheat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheat, *cheat*,

-cheat- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would never cheat on youฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm very little. You cheat very big.ฉันน้อยมาก คุณโกงขนาดใหญ่มาก
You can't cheat on this one! I can't help you unless you make a wish.นายโกงฉันไม่ได้นะ ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ เว้นแต่ว่า เจ้าจะขอพรข้า เจ้าต้องพูดว่า
Ain't nobody in the world oughta cheat you.ฉันไม่รู้ว่าจะมีใครในโลกนี้ อยากจะหลอกเธอ
How could I cheat on him right then?ไม่รู้จะโกหกเขายังไงเลย
Does he cheat on you?เค้านอกใจเธอรึเปล่า?
If he doesn't cheat on me nothing's wrong?ถ้าเค้าไม่นอกใจฉัน\ก็ไม่มีปัญหาอย่างงั้นเหรอ?
He's found a way to cheat even his own death.เขาค้นพบแม้กระทั่ง การโกงความตายของตัวเขาเอง
He's the guy you cheat off of in Algebra II.เป็นคนที่เธอลอกข้อสอบเขา วิชา Algebra II นะ
You try to cheat me, right? You have a friend that fix door?จะโกงฉันใช่ไหม มีเพื่อนซ่อมประตูใช่ไหม
Should I cheat to excite you?งั้นผมโกหกให้คุณสนใจดีมั้ยล่ะ?
Keep your eyes on him. He might cheat on you.ดูๆ ไว้แล้วกัน เขาอาจจะหลอกลูกก็ได้นะ
No, you cheat at board games.ไม่ นายโกงทุกเกมแหละ

-cheat- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秘技[mì jì, ㄇㄧˋ ㄐㄧˋ, 秘技] cheat code
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion

-cheat- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle
浮気心[うわきごころ, uwakigokoro] (n) cheating heart; temptation to cheat on one's partner

-cheat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉล[v.] (chon = chal) EN: cheat ; embezzle FR:
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat FR:
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out FR: trahir
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
การฉ้อฉล[n.] (kān chøchon) EN: cheat FR:
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
ขี้โกง[v. exp.] (khī kōng) EN: be a cheat FR:
คนขี้โกง[n. exp.] (khon khī kō) EN: rascal ; cheat FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff ; cheat in a game FR: profiter ; abuser
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
ปลิ้นปลอก[adj.] (plinpløk) EN: deceive ; cheat FR:
ถูกจริง ๆ = ถูกจริงๆ[adj.] (thūk jing-j) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.) FR: très bon marché ; vraiment bon marché
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ต้ม[v.] (tom) EN: rip off ; cheat ; bamboozle ; trick ; deceive FR:
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cheat-
Back to top