ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cache-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cache, *cache*,

-cache- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด
Honey, darling, would you mind telling me what you've done with our small cache of weapons?นี่ที่รัก คุณบอกผมได้ไหมว่าคุณทำอะไร กับที่เก็บปืนของเรา
You would then illegally scrounge whatever material you could from a backup supply cache that I've overlooked.จากนั้นคุณ ทำการยึด อุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณหาได้ จากที่ซ่อนสำรอง ที่ผมดูแลอยู่
The same cache where your team are waiting for further orders.ที่ซึ่งทีมของคุณ กำลังรอคำสั่งต่อไป
I hope we find this cache of ammunition soon.ฉันหวังว่าเราจะเจอคลังสรรพาวุธนี่เร็วๆนะ
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน
Harvey, the fact that we only hire from Harvard gives us a cache that's a little more valuable than hiring a kid from Rutgers.ฮาร์วีย์ เราจ้างคนจากฮาร์วาร์ดที่เดียว เพราะว่าเราได้คนคุณภาพกว่า การจ้างคนจากรัทเกอร์ส
It's a cache of chaos.มันเป็นสมบัติที่ถูกซ่อนไว้
In fact, there was a whole cache of guns. What the hell?จริง ๆ แล้วมีปืนเป็นลังเลย อะไรวะ
This is the weapons cache your unit uncovered. Is that correct?นี่คือคลังอาวุธที่หน่วยคุณ ทำการค้นพบ ถูกต้องมั้ย
We were out on that last patrol, looking for a hajji cache of arms and that's when it hit the fan.เราออกไปลาดตระเวนครั้งสุดท้าย ค้นหาที่ซ่อนอาวุธของพวกมุสลิม แล้วหายนะก็มาเยือน
We've got a cache of explosives here.เราเจอระเบิดพร้อมใช้ที่นี่

-cache- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 高速缓冲存储器 / 高速緩衝存儲器] cache (computing)
搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, 搜藏] search cache (computer)
[zàng, ㄗㄤˋ, 藏] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture

-cache- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache
アセンブリキャッシュ[, asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache
オンチップキャッシュ[, onchippukyasshu] (n) {comp} on-chip cache
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller
キャッシュディスク[, kyasshudeisuku] (n) {comp} cache disk
キャッシュファイル[, kyasshufairu] (n) {comp} cache file
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage
セカンダリキャッシュ[, sekandarikyasshu] (n) {comp} secondary cache
ディスクキャッシュ[, deisukukyasshu] (n) {comp} disk cache
プライマリキャッシュ[, puraimarikyasshu] (n) {comp} primary cache
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory)
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache

-cache- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamr) EN: hidden defect FR: défaut caché [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
แผนลักไก่[n. exp.] (phaēn lak k) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
เปิดกรุ[v. exp.] (poēt kru) EN: uncover a cache FR:
โป้งแปะ[X] (pōng pae) EN: hide-and-seek FR: jeu de cache cache [m]
วาระซ่อนเร้น[n. exp.] (wāra sønren) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cache-
Back to top