ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cache*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cache, -cache-

*cache* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cache (n.) สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ
cachet (n.) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์,ขุมสมบัติ,ที่เก็บของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cacheแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk cacheดิสก์แคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cache memoryหน่วยความจำแคช [TU Subject Heading]
Cachetsยาคาเช่ย์ [การแพทย์]
RAM cacheแรมแคชหน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดกรุ (v.) uncover a cache
เปิดกรุ (v.) uncover a cache
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I know the Dolphin doesn't have the cachet of the Plaza or the Carlyle, but we operate at 90% capacity.ตอนนี้ผมรู้ว่า ดอลฟิน ไม่มีสมบัติล้ำค่าอะไร หรือแม้แต่ คาร์ไลล์ แต่เราจัดการ ให้มีการเข้าพักอยู่ที่ 90%
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด
More energy weapon caches found.การค้นพบอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างที่ถูกซ่อนไว้
Honey, darling, would you mind telling me what you've done with our small cache of weapons?นี่ที่รัก คุณบอกผมได้ไหมว่าคุณทำอะไร กับที่เก็บปืนของเรา
You would then illegally scrounge whatever material you could from a backup supply cache that I've overlooked.จากนั้นคุณ ทำการยึด อุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณหาได้ จากที่ซ่อนสำรอง ที่ผมดูแลอยู่
The same cache where your team are waiting for further orders.ที่ซึ่งทีมของคุณ กำลังรอคำสั่งต่อไป
I hope we find this cache of ammunition soon.ฉันหวังว่าเราจะเจอคลังสรรพาวุธนี่เร็วๆนะ
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน
We suspect large caches of weapons have been traveling over it from Central Asia into Europe.เราคาดว่าอาวุธจำนวนมาก ถูกเคลื่อนย้ายบริเวณนั้น จากเอเชียกลางสู่ยุโรป
Harvey, the fact that we only hire from Harvard gives us a cache that's a little more valuable than hiring a kid from Rutgers.ฮาร์วีย์ เราจ้างคนจากฮาร์วาร์ดที่เดียว เพราะว่าเราได้คนคุณภาพกว่า การจ้างคนจากรัทเกอร์ส
Found several messages in Lieutenant Booth's e-mail cache, all from John Westfal, all referencing something called the Anax Principle.พบข้อความมากมายในอีเมลล์ของรอ.บูธ ล้วนมาจากจอห์น เวสต์ฟอล ที่อ้างถึง บางอย่างที่เรียกว่าหลักการแอเนกซ์
It's a cache of chaos.มันเป็นสมบัติที่ถูกซ่อนไว้

*cache* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 高速缓冲存储器 / 高速緩衝存儲器] cache (computing)
搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, 搜藏] search cache (computer)
[zàng, ㄗㄤˋ, 藏] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture
高速缓存[gāo sù huǎn cún, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄘㄨㄣˊ, 高速缓存 / 高速緩存] cache
芥子气恶病质[jiè zǐ qì è bìng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 芥子气恶病质 / 芥子氣惡病質] mustard cachexia

*cache* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache
アセンブリキャッシュ[, asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache
オンチップキャッシュ[, onchippukyasshu] (n) {comp} on-chip cache
キャッシュ[, kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P)
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller
キャッシュディスク[, kyasshudeisuku] (n) {comp} cache disk
キャッシュファイル[, kyasshufairu] (n) {comp} cache file
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage
セカンダリキャッシュ[, sekandarikyasshu] (n) {comp} secondary cache
ディスクキャッシュ[, deisukukyasshu] (n) {comp} disk cache
プライマリキャッシュ[, puraimarikyasshu] (n) {comp} primary cache
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks
記念スタンプ[きねんスタンプ, kinen sutanpu] (n) commemorative stamp; cachet
隠し場所[かくしばしょ, kakushibasho] (n) cache; place to hide something
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory)
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache

*cache* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอบสูบบุหรี่[v. exp.] (aēp sūp bur) EN: FR: fumer en cachette ; fumer en douce
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อังกนะ[n.] (angkana) EN: sealing FR: cachetage [m]
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
จ๊ะเอ๋[n.] (ja-ē) EN: hide-and-seek FR: cache-cache [m]
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
เก็บอาการ[v.] (kep-ākān) EN: hide one's feelings ; not show one's feelings FR: cacher ses sentiments
แคชเมียร์[n. prop.] (Khaētmīa ) EN: Kashmir FR: Cachemire [m]
ครั่ง[n.] (khrang) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamr) EN: hidden defect FR: défaut caché [m]
กลืนทุกข์[v. exp.] (kleūn thuk) EN: hide one's grief FR: cacher sa tristesse
กลบเกลื่อน[v.] (klopkleūoen) EN: conceal ; cover up ; hide FR: cacher ; couvrir ; dissimuler
กลบเกลื่อนความตื่นเต้น[v. exp.] (klopkleūoen) EN: hide (one's) nervousness FR: cacher sa nervosité
กระจับปิ้ง[n.] (krajapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ลอบเข้าไป[v. exp.] (løp khao pa) EN: FR: s'introduire en cachette ; se glisser
เม็ดยา[n. exp.] (met yā) EN: pill FR: cachet [m] ; comprimé [m] ; pilule [f]
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f] ; visage [m] ; look [f] ; cachet [m]
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
งุบงิบ[adv.] (ngup-ngip) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously FR: en cachette ; en secret
อมพะนำ[v.] (omphanam) EN: remain silent ; be silent FR: demeurer silencieux ; cacher son jeu
แผนลักไก่[n. exp.] (phaēn lak k) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā la) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman FR: épouse cachée [f] ; maîtresse [f]
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ปิดบังความผิด[v. exp.] (pitbang khw) EN: gloss over one's mistakes ; conceal one's mistakes FR: dissimuler ses erreurs ; cacher ses erreurs
เปิดกรุ[v. exp.] (poēt kru) EN: uncover a cache FR:
โป้งแปะ[X] (pōng pae) EN: hide-and-seek FR: jeu de cache cache [m]
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up FR: cacher ; dissimuler
ซ่อน[v.] (søn = sǿn) EN: hide ; conceal ; keep ; keep out of sight ; shroud FR: cacher ; dissimuler ; garder

*cache* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cache {m}; Cachespeicher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cache*
Back to top