ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-busy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น busy, *busy*,

-busy- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ่นอยู่กับ (v.) be busy with See also: be fully occupied with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
I'm very busy these daysหลายวันนี้ฉันยุ่งมากๆ
We're always busy on Fridayพวกเรายุ่งเสมอในวันศุกร์
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
I've been kind of busy hereฉันค่อนข้างยุ่งหน่อยที่นี่
Most of them are too busy with studyingพวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย
The pilots are probably too busy flying the plane for that.นักบินอาจงานยุ่งจน ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นนะลูก
We're a little busy this morning, Colonel, what can I do for ya?เราที่ไม่ว่างเล็กๆน้อยๆวันนี้ พันเอก สิ่งที่ฉั สามารถทำเพื่อคุณ
Blair's been busy out here all by himself.Where was he tryin' to go?
Maybe you're keepin' him too busy at night.คุณจะได้ มีเวลาจ้ำจี้กับเขา
Stephanie, Honey I'm very happy for you but right now I'm busy making a movie about your adorable little sister.มาช่วยกันมอบของขวัญสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กันเถอะ ฉันมีไอเดียนะ
Every time I get a little busy with something, I don't want you to run off and get married Me neitherผมหวังว่าพวกคุณจะนึกถึงพวกเรา อะไรๆที่พวกเราได้ทำและใช้เวลาร่วมกัน
He's a busy man, could be anywhere.เค้าเป็นคนยุ่ง คงจะอยู่ที่ไหนซักที่
And then if he's busy you use that other nice boy down the street.แล้วถ้าเขาไม่ว่าง จะใช้เด็กผู้ชายอีกคน...
Lately I've been so busy in the rice paddies I only did a bit of dustingช่วงนี้ยายยู่กับการดำนา ก็เลยได้แค่ปัดฝุ่นนิดหน่อย...
I still have two more classes and Nanny's too busy for thisพี่ยังมีอีกสองคาบ แล้วคุณยายก็กำลังยุ่ง...
I was gonna be busy all day.ผมงานยุ่งทั้งวัน และต้องเอาปืนไปส่งให้จิมมี่

-busy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
占线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 占线 / 佔線] busy (telephone)
忙于[máng yú, ㄇㄤˊ ㄩˊ, 忙于 / 忙於] busy with
旺季[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, 旺季] busy season; peak period
旺月[wàng yuè, ㄨㄤˋ ㄩㄝˋ, 旺月] busy (business) month
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, 不暇] have no time (for sth); be too busy (to do sth)
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, 走马灯 / 走馬燈] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people
奔走[bēn zǒu, ㄅㄣ ㄗㄡˇ, 奔走] run; rush about; be busy running about
奔波[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, 奔波] rush about; be busy running about
忙不过来[máng bù guò lái, ㄇㄤˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, 忙不过来 / 忙不過來] too busy to attend (to some business)

-busy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P)
ビジー[, biji-] (n) busy
仕事で忙しい[しごとでいそがしい, shigotodeisogashii] (exp,adj-i) busy with one's work
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
所ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] (n) {comp} busy hour; busy period
激職[げきしょく, gekishoku] (n) busy job
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
鞅掌[おうしょう, oushou] (n,vs) being busy with
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; to busy oneself
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用中[しようちゅう, shiyouchuu] busy
全稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp

-busy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีซี่[adj.] (bīsī) EN: busy FR:
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
จะละหวั่น[adj.] (jalawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จ้าละหวั่น[adj.] (jālawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed (in) ; be immersed ; be occupied ; be busy (with) ; keep to oneself FR: être occupé ; être affairé
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use FR: occupé ; indisponible ; pas libre
มีงานยุ่ง[v. exp.] (mī ngān yun) EN: be busy FR:
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
มีธุระยุ่ง[adj.] (mī thura yu) EN: busy FR: affairé
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: crowded ; packed ; congested ; busy ; dense ; heavily populated FR: surpeuplé
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
ง่วน[adj.] (ngūan) EN: preoccupied ; busy FR: absorbé ; concentré
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū ka) EN: be absorbed in ; be busy with FR: être absorbé par ; être occupé à/par
พลุกพล่าน[v.] (phlukphlān) EN: swarm ; be busy FR:
พลุกพล่าน[adj.] (phlukphlān) EN: busy ; crowded ; congested FR:
รัดตัว[v.] (rattūa) EN: be busy ; be tied up ; be occupied FR: être occupé
สายไม่ว่าง[n. exp.] (sāi mai wān) EN: busy FR: la ligne est occupée ; occupé
สาละวน[v.] (sālawon) EN: be preoccupied with ; be busy with ; engross FR:
ทำงานง่วน[v. exp.] (tham ngān n) EN: be absorbed in work ; be busy (with) FR:
ทำงานง่วน[adj.] (tham ngān n) EN: busy (with) ; preoccupied (witk) FR:
ทำโน่นทำนี่[X] (tham nōn th) EN: this and that ; busy with this and that ; pottering around FR:
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged FR: être occupé
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come FR:
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: be busy ; be occupied FR: être occupé ; être affairé
ยุ่งมาก[v. exp.] (yung māk) EN: be very busy FR: être très occupé
ยุ่งอยู่[v. exp.] (yung yū) EN: be busy FR: être occupé
ยุ่งอยู่กับงาน[v. exp.] (yung yū kap) EN: be busy with one's work FR: s'absorber dans son travail
ยุ่ง ๆ หน่อย[adj.] (yung-yung n) EN: be rather busy FR: être assez occupé

-busy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -busy-
Back to top