ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bravo-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bravo, *bravo*,

-bravo- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All teams, reposition for entry through the east and north gates-- plan Bravo, repeat, plan Bravo through the east and north gates.กับเหนือ แผนบี ย้ำแผนบี เข้าประตูตอ.กับเหนือ ไปได้
Proceed to bravo coordinates. The ship will be waiting there.ขับไปพวกเรา เรือจะรออยู่ที่นั่น
Roll in strike package Bravo on unknown target.โจมตีด้วยแพคเกจบราโว่ ต่อเป้าหมายไม่ทราบชนิด
Alpha and bravo they will hold and contain here... on Johnson's call.อัลฟา บราโว ทำได้แน่ รอจอ์นสันโทรมา เข้าใจนะ
Look, Bravo called again about that TV spot.นี่ บราโว่โทร.มาเรื่องสปอตทีวีอีกแล้ว
If you could please come to the apartment- the address is 40 abel bravo in obarrio,unit 4.รบกวนคุณมาที่อพาร์ทเมนต์ทีครับ เลขที่ 40 อาเบล บราโว่ ใน โอบาริโอ ห้องเบอร์ 4
Great, darling, bravo to you all.เยี่ยมมาก เด็กๆ น่าทึ่งจริงๆ
Bravo 10, Bravo 10, do you copy? Over.บราโว10 บราโว 10 ได้ยินไหมเปลี่ยน
Eagle 1 to Bravo 10. Bravo 10, do you copy? Over.อีเกิ้ล 1 ถึง บราโว10 ได้ยินไหม เปลี่ยน
Bravo 10, Bravo 10, do you copy? Over?บราโว10 บราโว 10 ได้ยินไหมเปลี่ยน
Well, bravo for bravo squad.ขอบราโวให้ หน่วยบราโวเลยให้ตายสิ
Alpha and bravo teams in position.ทีมอัลฟ่าและบราโว่ประจำที่แล้ว

-bravo- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo
ブラボー[, burabo-] (int) bravo (ita

-bravo- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บราโว[n.] (brāwō) EN: FR: bravo [m] ; bravo!
ไชโย[interj.] (chaiyō) EN: Cheers! ; Yay! ; Hurray! ; Hurrah! ; Huzza! ; Bravo! ; Hip hip hooray! ; Hippity hip hooray! FR: Hourra ! ; Bravo ! ; Santé !
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurray ; hurrah ; hooray FR: Hourra ! ; Bravo !
คิวมูโลนิมบัส[n.] (khiumūlōnim) EN: cumulonimbus ; Charlie Bravo FR: cumulonimbus [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bravo-
Back to top