ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bravo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bravo, -bravo-

*bravo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bravo (int.) ไชโย Syn. great, well done
English-Thai: HOPE Dictionary
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
bravo(int) ไชโย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bravo! Bravo! Encore!บราโว่ บราโว่ อังกอร์ ยอดมาก
Ring motion detect. Alpha, Bravo, Charlie.การเคลื่อนไหวแหวนตรวจสอบ อัลฟาไชโยชาร์ลี
Alpha team, this is Bravo. Right on schedule.อัลฟ่าทีม, นี่บราโว่ มาตามนัด
Polarsyssel, this is helicopter Lima-November-Oscar-Mike-Bravo requesting to land on your vessel.เรือโพล่าซิสเซล นี่เฮลิคอปเตอร์ ลิมา โนเวมเบอร์ ออสก้า ไมค์ บราโว่ เราขออนุญาติลงจอดบนเรือของคุณ
All teams, reposition for entry through the east and north gates-- plan Bravo, repeat, plan Bravo through the east and north gates.กับเหนือ แผนบี ย้ำแผนบี เข้าประตูตอ.กับเหนือ ไปได้
Proceed to bravo coordinates. The ship will be waiting there.ขับไปพวกเรา เรือจะรออยู่ที่นั่น
Roll in strike package Bravo on unknown target.โจมตีด้วยแพคเกจบราโว่ ต่อเป้าหมายไม่ทราบชนิด
In this point, alpha Bravo... if you can just be quiet.ไปที่จุด อัลฟา บราโว่
Alpha and bravo they will hold and contain here... on Johnson's call.อัลฟา บราโว ทำได้แน่ รอจอ์นสันโทรมา เข้าใจนะ
Look, Bravo called again about that TV spot.นี่ บราโว่โทร.มาเรื่องสปอตทีวีอีกแล้ว
Sector Bravo, deep.เซ็กเตอร์ บราโว่, ต่ำ
If you could please come to the apartment- the address is 40 abel bravo in obarrio,unit 4.รบกวนคุณมาที่อพาร์ทเมนต์ทีครับ เลขที่ 40 อาเบล บราโว่ ใน โอบาริโอ ห้องเบอร์ 4

*bravo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo
ブラボー[, burabo-] (int) bravo (ita
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai
善哉善哉[ぜんざいぜんざい, zenzaizenzai] (exp) Well done!; Great!; Bravo!
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo!

*bravo* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บราโว[n.] (brāwō) EN: FR: bravo [m] ; bravo!
ไชโย[interj.] (chaiyō) EN: Cheers! ; Yay! ; Hurray! ; Hurrah! ; Huzza! ; Bravo! ; Hip hip hooray! ; Hippity hip hooray! FR: Hourra ! ; Bravo ! ; Santé !
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurray ; hurrah ; hooray FR: Hourra ! ; Bravo !
คิวมูโลนิมบัส[n.] (khiumūlōnim) EN: cumulonimbus ; Charlie Bravo FR: cumulonimbus [m]
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhā) EN: bravery ; courage ; valiance ; prowess ; guts ; mettle FR: courage [m] ; bravoure [f] ; audace [f]
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity FR: bravoure [f]

*bravo* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterleistung {f}; Bravourleistung
Bravo {n}bravos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bravo*
Back to top