ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bitterness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bitterness, *bitterness*,

-bitterness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้?
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต
You remember that day in the bitterness Templeก้อตอนที่เจ้านินทาข้ากับพระที่วัดไผ่ทองนั่นยังไงล่ะ
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์!
"His bitterness consumes him.ความขนขื่นมันกำลังครอบงำเขา
They watched her, as they watch everyone, always hoping the living could learn to put aside rage and sorrow, bitterness and regret.พวกเขามองเธอ แบบเดียวกับที่มองคนอื่นๆ หวังว่า การอยู่ที่นี่จะช่วยสอน ให้ตัดความเดือดดาล และเศร้าโศก

-bitterness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink)

-bitterness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม[n.] (khwām khom) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
กลืนความขมขื่น[v. exp.] (kleūn khwām) EN: swallow one's bitterness FR: avaler son amertume ; ravaler son amertume
หมกไหม้[adj.] (mokmai) EN: weighed down with anxiety ; burning with bitterness ; tormented FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

-bitterness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wermutstropfen {m}drop of bitterness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bitterness-
Back to top